Immunoonkologia

PB003 PureActivator

W chorobie nowotworowej równowaga pomiędzy komórkami efektorowymi i regulatorowymi układu immunologicznego zostaje zaburzona. Komórki regulatorowe T hamują aktywność komórek efektorowych, w tym komórek NK, w procesie nazywanym immunosupresją. Projekt PB003 (PureActivator) zakłada nowatorskie podejście do opracowania leku opartego na bimodalnym białku fuzyjnym, które synergistycznie aktywuje komórki NK i minimalizuje immunosupresję w mikrośrodowisku guza raka płuc.

ZAŁOŻENIA

Celem projektu PureActivator jest opracowanie bimodalnego białka fuzyjnego (BBF), w którym ligand aktywujący komórki NK będzie połączony z przeciwciałem (immunoglobuliną) specyficznym wobec celów białkowych obecnych na powierzchni komórek nowotworowych. Takie BBF będzie aktywować komórki NK w mikrośrodowisku guza i jednocześnie będzie wzmacniać układ odpornościowy poprzez obniżanie poziomu immunosupresji, za którą odpowiedzialne są komórki Treg.

OPIS

PB003 mechanizm działania

 

Komórki nowotworowe zdolne są do unikania odpowiedzi ze strony układu odpornościowego w mikrośrodowisku guza poprzez indukcję supresji immunologicznej za pośrednictwem wielu mechanizmów. W związku z powyższym, immunoterapia ma na celu przywrócenie aktywności komórek odpornościowych przeciw rakowi przez znoszenie procesów immunosupresji i jednocześnie aktywację m. in. komórek NK. Komórki Natural Killer (NK) są zdolne do bezpośredniego namierzania i zabijania komórek rakowych. Odgrywają kluczową rolę w wyzwalaniu adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Wzmocnienie funkcji komórek NK w kontekście raka jest zatem obiecującą drogą dla immunoterapii.
Projekt PB003 będzie się koncentrować na immunoterapii raka za pośrednictwem szlaku immunosupresyjnego obejmującego komórki NK i Treg. Rozwijane podejście terapeutyczne ma na celu wzmocnienie i skierowanie naturalnej odpowiedzi odpornościowej pacjenta przeciwko komórkom złośliwym, aby celować w chorą tkankę, jednocześnie minimalizując wpływ na zdrową tkankę. Celem będzie jeden z nowotworów płuca – niedrobnokomórkowy rak płuca (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC).

Rak płuca to jedna z głównych przyczyn umieralności spośród nowotworów i drugi najczęstszy typ raka rozpoznawany na całym świecie. Całkowity odsetek przeżyć 5-cio letnich wynosi od 10% do 20%. Czynniki wpływające na rozwój nowotworu płuca obejmują palenie tytoniu, częsty kontakt z azbestem, różnymi metalami, chemikaliami organicznymi, promieniowanie, zanieczyszczenia i czynniki dietetyczne. Uważa się, że nosiciele wirusa niedoboru odporności (HIV), brodawczaka ludzkiego (HPV) i pacjenci z przebytą gruźlicą są bardziej narażeni na rozwój raka płuca.

POSTĘPY PROJEKTU

Pure Biologics przeprowadziła kilkanaście kampanii selekcji przeciwciał skierowanych przeciwko różnym celom molekularnym oraz żywym komórkom ekspresjonującym białka markerowe. Zidentyfikowano przeciwciała, które są obecnie walidowane. Równolegle trwają prace nad optymalizacją testu aktywacji komórek NK przy użyciu immunoligandu, a także nad optymalizacją konstruktów genowych potencjalnych wariantów BFP.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 39 905 405,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 30 130 439,00
Start: 1 lutego 2019
Koniec: 31 grudnia 2023

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.