Immunoonkologia

PB003 PureActivator

W chorobie nowotworowej równowaga pomiędzy komórkami efektorowymi i regulatorowymi układu immunologicznego zostaje zaburzona. Komórki regulatorowe T hamują aktywność komórek efektorowych, w tym komórek NK, w procesie nazywanym immunosupresją. Projekt PB003 (PureActivator) zakłada nowatorskie podejście do opracowania leku opartego na bimodalnym białku fuzyjnym, które synergistycznie aktywuje komórki NK i minimalizuje immunosupresję w mikrośrodowisku guza raka płuc.

ZAŁOŻENIA

Celem projektu PureActivator jest opracowanie bimodalnego białka fuzyjnego (BBF), w którym ligand aktywujący komórki NK będzie połączony z przeciwciałem (immunoglobuliną) specyficznym wobec celów białkowych obecnych na powierzchni komórek nowotworowych. Takie BBF będzie aktywować komórki NK w mikrośrodowisku guza i jednocześnie będzie wzmacniać układ odpornościowy poprzez obniżanie poziomu immunosupresji, za którą odpowiedzialne są komórki Treg.

OPIS

PB003 mechanizm działania

 

Komórki nowotworowe zdolne są do unikania odpowiedzi ze strony układu odpornościowego w mikrośrodowisku guza poprzez indukcję supresji immunologicznej za pośrednictwem wielu mechanizmów. W związku z powyższym, immunoterapia ma na celu przywrócenie aktywności komórek odpornościowych przeciw rakowi przez znoszenie procesów immunosupresji i jednocześnie aktywację m. in. komórek NK. Komórki Natural Killer (NK) są zdolne do bezpośredniego namierzania i zabijania komórek rakowych. Odgrywają kluczową rolę w wyzwalaniu adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Wzmocnienie funkcji komórek NK w kontekście raka jest zatem obiecującą drogą dla immunoterapii.
Projekt PB003 będzie się koncentrować na immunoterapii raka za pośrednictwem szlaku immunosupresyjnego obejmującego komórki NK i Treg. Rozwijane podejście terapeutyczne ma na celu wzmocnienie i skierowanie naturalnej odpowiedzi odpornościowej pacjenta przeciwko komórkom złośliwym, aby celować w chorą tkankę, jednocześnie minimalizując wpływ na zdrową tkankę. Celem będzie jeden z nowotworów płuca – niedrobnokomórkowy rak płuca (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC).

Rak płuca to jedna z głównych przyczyn umieralności spośród nowotworów i drugi najczęstszy typ raka rozpoznawany na całym świecie. Całkowity odsetek przeżyć 5-cio letnich wynosi od 10% do 20%. Czynniki wpływające na rozwój nowotworu płuca obejmują palenie tytoniu, częsty kontakt z azbestem, różnymi metalami, chemikaliami organicznymi, promieniowanie, zanieczyszczenia i czynniki dietetyczne. Uważa się, że nosiciele wirusa niedoboru odporności (HIV), brodawczaka ludzkiego (HPV) i pacjenci z przebytą gruźlicą są bardziej narażeni na rozwój raka płuca.

POSTĘPY PROJEKTU

Pure Biologics przeprowadziła walidację kilkudziesięciu przeciwciał, wyselekcjonowanych in vitro dla dwóch celów białkowych, w tym białek rekombinowanych, a także żywych komórek ekspresjonujących te cele. Dalsze selekcje są w toku. Opracowano optymalne warunki testu aktywacji komórek NK przy użyciu immunoligandu, a także uzyskano kilka modelowych wariantów dla białka BBF, które będą testowane w testach funkcjonalnych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 39 905 405,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 30 130 439,00
Start: 1 lutego 2019
Koniec: 31 grudnia 2023

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów