Nasz zespół

Podstawą Pure Biologics są niezwykle zdolni i energiczni ludzie, którzy z pasją realizują każdy pomysł. Nasi pracownicy stanowią różnorodną i multidyscyplinarną grupę o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w polskich i zagranicznych jednostkach. Każda osoba, która realizuje pomysły i aktywnie uczestniczy w projektach, ostatecznie decyduje o stabilności zespołu i jego pełnym zaangażowaniu w osiąganiu założonych celów. Wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie i nastawienie na efektywną współpracę pozwalają zarówno osiągać kolejne kamienie milowe projektów B+R, jak i realizować badania kontraktowe.

Naukowiec i przedsiębiorca. Filip ma ponad 15 lat doświadczenia zdobytego w ośrodkach badawczych Polsce i w USA oraz ponad 10-letnie doświadczenie w budowaniu start-upów. Doktorat z biochemii uzyskał w Zakładzie Inżynierii Białka Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie szkolił się w Instytucie Medycyny Molekularnej w Health Science Center w Houston w USA, w laboratorium laureata Nagrody Nobla profesora Ferida Murada, gdzie zajmował się badaniem białek sygnałowych związanych z chorobami układu krążenia. Ukończył studia Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Filip posiada szerokie doświadczenie w biznesie związanym z biotechnologią i jest zaangażowany w wiele projektów badawczo-rozwojowych dotyczących rozwoju nowych leków i urządzeń medycznych.

dr Filip Jeleń, MBA
Współzałożyciel, Prezes Zarządu

Romuald Harwas ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Zarządzania ze specjalnością rachunkowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach. Rozpoczynał od stanowiska analityka finansowego, był specjalistą od rachunkowości zarządczej, kontrolerem finansowym, a następnie dyrektorem finansowym i członkiem zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych. W Polsce pracował w TVN, Luxmed czy Synektik. Za granicą spędził ponad 6 lat, pracując m.in. w australijskim koncernie Bradken. Prowadził procesy przejścia spółek z NewConnect na rynek główny GPW oraz współpracował z różnorodnymi funduszami inwestycyjnymi. Jest specjalistą w zakresie zarządzania, rachunkowości i analiz gospodarczych.

Romuald Harwas
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Informacje o członkach Zarządu

Marta Wawrzyniak jest absolwentką biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. W Pure Biologics początkowo realizowała projekty z obszaru rozwoju przeciwciał, produkcji i oczyszczania białek oraz biologii komórki, a następnie objęła rolę kierownika projektów. Pomysłodawczyni platformy PureSelect2 służącej do selekcji przeciwciał oraz współautorka koncepcji projektów rozwoju leków realizowanych przez spółkę. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego. Odpowiadając za koordynację prac wewnętrznych działów firmy jest zaangażowana w strategiczne obszary rozwoju spółki, m.in. pozyskiwanie funduszy na projekty badawcze, budowanie zespołu, wewnętrzne programy doskonalące czy organizację sprawnego środowiska pracy.

Marta Wawrzyniak, MBA
Dyrektor Operacyjny

Przemysław Jurek ukończył biotechnologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent podyplomowych studiów Farmacji Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Staż naukowy odbył w grupie profesora Kurta Gothelfa w iNano na Uniwersytecie w Aarhus (Dania). Jego główną specjalizacją są aptamery, analiza oddziaływań międzycząsteczkowych i wczesne etapy rozwoju leków. Doktoryzował się na podstawie badań i technologii, którą rozwijał dla Pure Biologics. Pomysłodawca platformy selekcji chemicznie modyfikowanych aptamerów – PureApta. W Spółce odpowiada za strategię badawczo-rozwojową, zarządzanie portfolio projektów oraz koordynację prac kierowników projektów.

dr Przemysław Jurek, MBA
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Pieter Spee ukończył studia z biologii medycznej/biochemii, a następnie, podczas doktoratu w Amsterdamie, specjalizował się w immunologii i onkologii. Pracował w Novo Nordisk, gdzie zaczynał, jako naukowiec zajmujący się biologią nowotworów, angiogenezą i immunologią, by poprzez stanowiska głównego badacza, kierownika projektu, zostać dyrektorem działu biologii komórek NK, a następnie objąć stanowisko Dyrektora Głównego i Naukowego Działu Immunologii Translacyjnej. W firmie Novo Nordisk brał udział w rozwoju przeciwciał Lirilumab oraz Monalizumab, które obecnie znajdują się w późnym stadium rozwoju klinicznego. Pełnił także m.in. funkcję CTO FibroTX w Estonii (diagnostyka skóry) oraz CSO Tikomed w Szwecji (rozwój przedkliniczny i kliniczny preparatu IBSOLVMIR w celu usprawnienia transplantacji wysp trzustkowych). Jest współtwórcą 7 patentów w dziedzinie przeciwciał oraz autorem prawie 30 publikacji naukowych.

dr Pieter Spee
Dyrektor Naukowy

Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, prawa handlowego, przekształceń przedsiębiorstw, finansów i bankowości oraz zarządzania. Wieloletni menedżer Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, zarządzał publicznymi funduszami private equity, prowadził przekształcenia, projekty emisyjne oraz upublicznienia spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW.

Andrzej Trznadel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Julia Bar jest kierownikiem Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w immunoonkologii, biologii nowotworów oraz pracach eksperymentalnych z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej. Prowadzi badania naukowe dotyczące oporności komórek nowotworowych na chemioterapię oraz nad implantami biologicznymi opartymi o komórki macierzyste. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. dwa patenty, kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz blisko dwieście doniesień konferencyjnych.

prof. dr hab. Julia Bar

Dr Tadeusz Wesołowski ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prywatnych inwestycji w branży nowych technologii, jak również bogate doświadczenie zawodowe związane sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior.

dr Tadeusz Wesołowski

Dr hab. Mariusz Czekała jest profesorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu . Jest uznanym ekspertem z zakresu dyscyplin ilościowych, tj. teorii pieniądza w czasie, elementów statystyki i ekonometrii, analizy fundamentalnej i technicznej, analizy portfelowej, czy systemów notowań giełdowych. Specjalizuje się w budowaniu modeli ekonometrycznych wyceny spółek kapitałowych i inwestycji. Opublikował szereg prac naukowych i monografii m.in. z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych, efektywności funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów zabezpieczenia ryzyka finansowego.

dr hab. Mariusz Czekała

Andrzej Kierzkowski ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe dotyczące publikowania na Uniwersytecie Warszawskim. Wydawca, informatyk, inwestor indywidualny. Współzałożyciel i od wielu lat członek zarządu przedsiębiorstw związanych z rynkiem wydawniczym, w tym Helion SA i helion.pl. Posiada doświadczenie w budowie startupów i M&A. Od wielu lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw, w szczególności na pierwszych etapach rozwoju.

Andrzej Kierzkowski
Informacje o członkach Rady Nadzorczej

Profesor Jacek Otlewski jest doświadczonym biochemikiem, biofizykiem i biologiem molekularnym, specjalistą w zakresie badań nad strukturą i funkcją białek. Od wielu lat rozwija technologię bibliotek fagowych dla przeciwciał i innych struktur białkowych. Jego zainteresowania badawcze związane są z terapią celowaną i rozwijaniem koniugatów białek terapeutycznych i cytostatyków do leczenia chorób nowotworowych. Promotor kilkudziesięciu doktorantów, autor ponad 150 publikacji i kilku patentów. Członek Polskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organization i Academia Europaea. Od 1994 roku, kierownik Zakładu Inżynierii Białka, a w latach 2006-2012 dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

prof. dr hab. Jacek Otlewski

Dr Waldemar Priebe jest profesorem chemii medycznej w Zakładzie Terapii Eksperymentalnej Wydziału Medycyny Nowotworów, w MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego w Houston (USA). Jego kariera rozwijała się na styku badań nad nowymi strategiami projektowania leków, badań przedklinicznych oraz przemysłu i biznesu. Waldemar Priebe jest współzałożycielem licznych spółek, w tym kilku notowanych w indeksie NASDAQ giełdy amerykańskiej. Pełnił również rolę konsultanta licznych firm farmaceutycznych. Badania dr Priebe koncentrują się na hamowaniu szlaków metabolicznych w nowotworach. Wyniki i wynalazki doktora Priebe są opublikowane w ponad 200 artykułach i chronione ponad 50 patentami.

dr Waldemar Priebe

Dr Radosław Zagożdżon ukończył studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył staże i pracował m.in. w Beth Israel Deaconess Medical Center w Harvard Medical School w Bostonie (USA) i University College Dublin w Irlandii. Od 2017 roku jest kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM, pracując równolegle jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dr Zagożdżon posiada wieloletnie doświadczenie medyczne i naukowe, w tym w prowadzeniu badań na zwierzętach z zakresu wpływu nowych cząsteczek na układ immunologiczny oraz na nowotwory.

dr hab. Radosław Zagożdżon

Profesor Mayer studiował chemię na Uniwersytecie w Monachium, a stopień doktora biochemii uzyskał z Uniwersytetu w Bonn. Od roku 2010 jest kierownikiem grupy badawczej i profesorem biologii chemicznej i genetyki chemicznej na Uniwersytecie w Bonn, gdzie zajmuje się zastosowaniem aptamerów w badaniach podstawowych oraz w praktyce. Jego grupa rozwija aptamery w nowych podejściach terapeutycznych i diagnostycznych. Współzałożyciel firmy NascaCell GmbH, a także dyrektor-założyciel instytutu Center for Aptamer Research and Development w Bonn. Prof. Günter Mayer jest autorem ponad 100 publikacji naukowych oraz liderem międzynarodowych projektów z zakresu aptamerów.

prof. Günter Mayer

Bogusław Paradowski jest specjalistą neurologiem z wieloletnim doświadczeniem. Pracuje m.in. w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie jest Zastępcą Kierownika Kliniki. Jego zainteresowania naukowe obejmują choroby demienilizacyjne, w tym stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe, czy otępienie. Z jego inicjatywy na Dolnym Śląsku powstało dziewięć ośrodków leczących nowoczesnymi metodami I linii chorych na stwardnienie rozsiane. Przez ponad 20 lat profesor Paradowski pełnił funkcję dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii. Od 2017 roku jest profesorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

dr hab. Bogusław Paradowski

Profesor Konrad Rejdak jest specjalistą neurologii, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Profesor Rejdak zasiada także w Panelu Naukowym Europejskiej Akademii Neurologii i jest członkiem licznych towarzystw naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (m.in. Amerykańska Akademia Neurologii, International League Against Epilepsy, ECTRIMS). Jest ponadto konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii w województwie lubelskim.

prof. dr hab. Konrad Rejdak

Michał Piróg jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał doktorat w dziedzinie fizjologii molekularnej. W swojej pracy skupił się na embriologii, a jego specjalności to biologia rozwoju, genetyka i fizjologia komórki. Michał pracował następnie, jako naukowiec w Szkocji, a następnie jako embriolog w jednej z polskich klinik wspomagania zapłodnienia. W ciągu sześciu lat pracy pełnił obowiązki kierownika laboratoriów embriologicznych oraz osoby zarządzającej jakością i dokumentacją medyczną. Dowodem wiedzy i umiejętności Michała są liczne certyfikaty, takie jak certyfikat zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 czy certyfikat Starszego Embriologa Klinicznego ESHRE – najwyższy certyfikat z dziedziny embriologii człowieka.

dr Michał Piróg
Kierownik Laboratorium

Maciej Mazurek związany jest ze spółką od momentu jej powstania. Z wykształcenia jest biologiem molekularnym. Ukończył również studia „Executive MBA” w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Maciej posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych zdobywane w kraju, jak i za granicą (Medical College of Georgia, USA oraz Imperial College London, UK). Na przestrzeni lat zaangażowany był w realizację łącznie kilkunastu projektów B+R, zarówno jako wykonawca, jak i kierownik. Autor dwóch patentów i jednego zgłoszenia patentowego. Specjalizuje się w rozwijaniu pomysłów i pozyskiwaniu funduszy oraz monitoringu otoczenia biznesowego.

Maciej Mazurek, MBA
Dyrektor Działu Nauki i Innowacji

Z wykształcenia mikrobiolog-genetyk, doktorat zrobiła w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Doświadczenie naukowe poszerzyła na stażu podoktorskim w Instytucie Biologii Molekularnej w Houston (USA) oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Posiada także kwalifikacje menedżerskie – ukończyła polsko-amerykańskie studia MBA we Franklin University (Ohio, USA) oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami PRINCE2. Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektów naukowych i biznesowych. W latach 2009-2013 współpracowała z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, gdzie zrealizowała autorski projekt – Wrocławskie Centrum Nauki „Humanitarium”.

dr Kinga Świtała-Jeleń, MBA
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Martyna jest absolwentką Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Do Pure Biologics dołączyła w 2015 roku. Uczestniczyła w procesach związanych z przekształceniem spółki, jej wejściem na rynek NewConnect oraz przejściem na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Odpowiada za obsługę organów spółki oraz kontakty z inwestorami, jednocześnie aktywnie wspierając obszar finansów przedsiębiorstwa.

Martyna Koj
Dyrektor Biura Zarządu, Pełnomocnik ds. Relacji Inwestorskich

Michał Surma pracował nad doktoratem w Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics w Dreźnie (Niemcy) oraz University of California w San Francisco (USA). Specjalizuje się głównie w biologii komórki, lipidach oraz lipidomice, ale posiada również wiedzę na temat działania laboratoriów, projektów wysokoprzepustowych, QM, GLP i innych. W 2012, razem z profesorem Kaiem Simonsem i kolegami skomercjalizowali swoją technologię analiz lipidomicznych i założyli firmę biotechnologiczną – Lipotype GmbH, gdzie Michał był Kierownikiem Analityki, odpowiedzialnym za działania komercyjne i obsługę klientów. Następnie pracował w Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii, jako Core Facilities Leader, koordynując prace sześciu laboratoriów.

dr Michał Surma
Menedżer Rozwoju Biznesu

Po ukończeniu studiów filologicznych, Marta Rot odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym czasie ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest certyfikowanym trenerem biznesu, konsultantem efektywności organizacyjnej, asesorem Assessment i Development Center, facylitatorem i managerem z 20 letnim stażem pracy w HR. Doświadczenie zdobywała w dużych strukturach biznesowych (Telefonia Dialog, Netia), a także w instytucji naukowo-badawczej z obszaru nano- i biotechnologii. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla HR Business Partnerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską.

Marta Rot
Kierownik Działu Zasobów Ludzkich

Aldona Pietraszek jest absolwentką Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała magistra fizyki medycznej. Od 2009 r. prowadziła własne centrum szkoleniowe, a od 2015 r. jest kierownikiem biur. Pracowała dla firm polskich i zagranicznych zajmujących się architekturą, IT czy logistyką. Ma doświadczenie zarówno w europejskiej, jak i azjatyckiej kulturze pracy.

Aldona Pietraszek
Kierownik Działu Administracji

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami. Od 2010 roku Administrator IT, szczególnie zainteresowany inżynierią sieciową, MCTNA, MCTRE, MCTSWE, UWEA. Współpracował z wieloma firmami jako zewnętrzny konsultant, menedżer projektów dotyczących wdrożeń informatycznych oraz administrator IT.

Przemysław Dudek
Kierownik Działu IT

Agnieszka obroniła doktorat na Politechnice Wrocławskiej, gdzie odkryła sekwencję promotora genu JHBP i przeanalizowała elementy regulujące jego ekspresję. W tym czasie pracowała również w Klinice Immunologii Klinicznej IITE PAN we Wrocławiu, gdzie opracowała i wdrożyła testy do diagnostyki i monitorowania pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi oraz poddawanych transfuzjom krwi. Od 2009 roku Agnieszka kontynuowała karierę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim, koncentrując swoją działalność badawczą na zmianach wzorców ekspresji genów związanych z metabolizmem węglowodanów w komórkach przechodzących przemiany  nowotworowe oraz w komórkach związanych z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi. Równolegle Agnieszka ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami badawczymi na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Agnieszka Sok-Grochowska
Kierownik Grupy Badawczej - Aptamery

Doktorat zrobił na Politechnice Wrocławskiej, gdzie badał procesy fałdowania białka. Po doktoracie pracował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Helsinki (Finlandia) oraz na University of Leeds (Anglia). Następnie poszerzył swoją wiedzę i doświadczenie w klonowaniu, ekspresji, oczyszczaniu, a także modyfikacji i analizie białek w EMBL w Hamburgu i DESY w Berlinie (Niemcy), Szpitalu Uniwersyteckim w Lund (Szwecja) czy w ESRF w Grenoble (Francja). Brał udział w kilkunastu projektach dotyczących produkcji i analizy strukturalnej białek. Współautor projektu komercyjnego wykorzystania białkowych siatek krystalizacyjnych w badaniach strukturalnych. Laureat konkursu Pol-Postdoc II, członek Komitetu Krystalograficznego PAN w latach 2007-10.

dr Robert Kołodziejczyk
Kierownik Grupy Badawczej - Białka Rekombinowane

Pochodzący z USA David karierę rozpoczął w dziedzinie chemii białek uzyskując tytuł licencjata biochemii na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco (USA). W Montrealu (Kanada) uzyskał tytuł magistra na Concordia University i doktorat z mikrobiologii na McGill University. W tym czasie mocno skupił się na wykorzystaniu technologii biofizycznych do badania zarówno interakcji białko-małe cząsteczki, jak i białko-białko. To doprowadziło go do Berlina (Niemcy), gdzie prowadził badania postdoktoranckie w Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC). W MDC uzyskał stypendium MDC-GoBio Fellowship, co umożliwiło mu badanie bibliotek chemicznych i odkrywanie małocząsteczkowych inhibitorów ludzkich enzymów demetylazy lizyny. W tym czasie wykorzystywał krystalografię rentgenowską i uzupełniające technologie biofizyczne, aby dalej opracowywać inhibitory do wprowadzenia do programów badań przedklinicznych.

dr David Carter
Kierownik Grupy Badawczej - Biofizyka

Absolwent biotechnologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie już podczas studiów realizował badania i praktyki w zagranicznych jednostkach (IGMM-Montpellier, CNIC-Madryt, A.I. Virtanen Institute-Kuopio). Następnie wyjechał na studia doktoranckie do Montpellier (Francja), w trakcie których odkrył nowe funkcje onkogenów Twist i pokazał ich właściwości ochronne podczas stresu oksydacyjnego oraz hipoksyjnego. Badania dotyczące wpływu stresu oksydacyjnego w aspektach aresztu mitotycznego kontynuował na Uniwersytecie w Dundee (Wielka Brytania). Podczas projektów naukowych Jakub zdobył ogólną wiedzę z dziedziny biologii molekularnej i komórkowej, ale w szczególności rozbudował ekspertyzę w projektowaniu testów komórkowych, produkcji wektorów wirusowych, analizie ekspresji genów oraz mikroskopii fluorescencyjnej.

dr Jakub Kołodziejski
Kierownik Grupy Badawczej - Biologia Komórki

Anna, jest mikrobiologiem-genetykiem, absolwentką Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze w trakcie studiów magisterskich odbyła staż na Uniwersytecie Katolickim w Louvain (Belgia), gdzie pogłębiała wiedzę i umiejętności w zakresie biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Podczas doktoratu zajmowała się badaniem szlaku terpenoidowego w lnie oraz opracowaniem skutecznej metody epigenetycznej modulacji aktywności genetycznej w roślinach. Równolegle zaangażowana była w kilka projektów B+R oraz działania Fundacji Linum na rzecz prozdrowotnego zastosowania produktów z lnu. Po studiach zdobyła doświadczenie w badaniach klinicznych, jako ich koordynator. Zdobyte umiejętności mają swoje odzwierciedlenie w certyfikatach m.in. z technik real-time PCR, systemu zarządzania jakością w laboratorium (ISO/IEC 17025:2005) i badań klinicznych.

dr Anna Kostyn
Kierownik Grupy Badawczej - Biologia Molekularna

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie jego staż naukowy był wspierany przez stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2011 roku koncentruje się na wykorzystaniu technologii hybrydom i prezentacji na fagach do odkrywania nowych przeciwciał. Tomasz zdobył również doświadczenie w inżynierii przeciwciał, projektowaniu ich funkcji efektorowych i poprawianiu stabilności przeciwciał. Jego praca przyczyniła się do rozwoju zarówno biomolekuł diagnostycznych, jak i terapeutycznych oraz zaowocowała czterema patentami. Tomasz odkrył również nowy mechanizm potranslacyjnej proteolitycznej obróbki mysich IgM i wyjaśnił strukturalne determinanty oligomeryzacji mysich IgG3.

dr Tomasz Klaus
Kierownik Grupy Badawczej - Przeciwciała

Ewelina jest absolwentką biotechnologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a doktorat obroniła w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W trakcie studiów zajmowała się badaniem procesów związanych z programowaną śmiercią komórek, a w szczególności udziałem białek rodziny Bcl-2 w programowanej śmierci komórek nowotworowych oraz interakcjami pomiędzy apoptozą, nekrozą i autofagią w komórkach podlegających stresowi oksydacyjnemu. Po doktoracie pracowała w firmach farmaceutycznych oraz zajmujących się wyrobami medycznymi, w których była odpowiedzialna za planowanie oraz realizację projektów B+R, rozwój produktu oraz ewaluację kliniczną wyrobów medycznych. Ewelina z sukcesem zaplanowała, koordynowała przebieg oraz publikację wyników eksperymentu medycznego z udziałem pacjentów, w którym badano działanie innowacyjnego wyrobu medycznego dla telemedycyny.

dr Ewelina Świderek
Kierownik Portfolio Aptamerowego

Doktoryzował się na Uniwersytecie Katolickim w Louvain (Belgia), gdzie pracował nad charakteryzacją biochemiczną i funkcjonalną transporterów błonowych ABC. Po doktoracie kontynuował badania nad transporterami ABC i ich wpływem na organizację czasoprzestrzenną błony komórkowej oraz funkcję receptorów błonowych w Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (Francja). W latach 2013-2015 był kierownikiem Laboratorium Biochemii Przeciwciał Terapeutycznych w konsorcjum naukowo-przemysłowym MI-mAbs (Francja), gdzie brał udział w walidacji przeciwciał-kandydatów na leki immunoonkologiczne. Po powrocie do Polski w 2016 roku kontynuuje swoje interdyscyplinarne badania nad białkami ABC i ich wpływem na błonę komórkową w kontekście procesów immunologicznych i nowotworzenia na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr Tomasz Trombik
Kierownik Portfolio Przeciwciałowego

Pure Biologics oparta jest o niezwykle zdolnych i energicznych ludzi, z pasją realizujących każdy projekt. Nasz zespół tworzą pracownicy o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w różnych jednostkach z całego świata.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów