Nasz zespół

Podstawą Pure Biologics są niezwykle zdolni i energiczni ludzie, którzy z pasją realizują każdy pomysł. Nasi pracownicy stanowią różnorodną i multidyscyplinarną grupę o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w polskich i zagranicznych jednostkach. Każda osoba, która realizuje pomysły i aktywnie uczestniczy w projektach, ostatecznie decyduje o stabilności zespołu i jego pełnym zaangażowaniu w osiąganiu założonych celów. Wykwalifikowana kadra, wieloletnie doświadczenie i nastawienie na efektywną współpracę pozwalają zarówno osiągać kolejne kamienie milowe projektów B+R, jak i realizować badania kontraktowe.

Naukowiec i przedsiębiorca. Filip ma ponad 15 lat doświadczenia zdobytego w ośrodkach badawczych Polsce i w USA oraz ponad 10-letnie doświadczenie w budowaniu start-upów. Doktorat z biochemii uzyskał w Zakładzie Inżynierii Białka Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie szkolił się w Instytucie Medycyny Molekularnej w Health Science Center w Houston w USA, w laboratorium laureata Nagrody Nobla profesora Ferida Murada, gdzie zajmował się badaniem białek sygnałowych związanych z chorobami układu krążenia. Ukończył studia Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Filip posiada szerokie doświadczenie w biznesie związanym z biotechnologią i jest zaangażowany w wiele projektów badawczo-rozwojowych dotyczących rozwoju nowych leków i urządzeń medycznych.

dr Filip Jeleń, MBA
Współzałożyciel, Prezes Zarządu

Romuald Harwas ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Zarządzania ze specjalnością rachunkowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach. Rozpoczynał od stanowiska analityka finansowego, był specjalistą od rachunkowości zarządczej, kontrolerem finansowym, a następnie dyrektorem finansowym i członkiem zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych. W Polsce pracował w TVN, Luxmed czy Synektik. Za granicą spędził ponad 6 lat, pracując m.in. w australijskim koncernie Bradken. Prowadził procesy przejścia spółek z NewConnect na rynek główny GPW oraz współpracował z różnorodnymi funduszami inwestycyjnymi. Jest specjalistą w zakresie zarządzania, rachunkowości i analiz gospodarczych.

Romuald Harwas
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pieter Spee ukończył studia z biologii medycznej/biochemii, a następnie, podczas doktoratu w Amsterdamie, specjalizował się w immunologii i onkologii. Pracował w Novo Nordisk, gdzie zaczynał, jako naukowiec zajmujący się biologią nowotworów, angiogenezą i immunologią, by poprzez stanowiska głównego badacza, kierownika projektu, zostać dyrektorem działu biologii komórek NK, a następnie objąć stanowisko Dyrektora Głównego i Naukowego Działu Immunologii Translacyjnej. W firmie Novo Nordisk brał udział w rozwoju przeciwciał Lirilumab oraz Monalizumab, które obecnie znajdują się w późnym stadium rozwoju klinicznego. Pełnił także m.in. funkcję CTO FibroTX w Estonii (diagnostyka skóry) oraz CSO Tikomed w Szwecji (rozwój przedkliniczny i kliniczny preparatu IBSOLVMIR w celu usprawnienia transplantacji wysp trzustkowych). Jest współtwórcą 7 patentów w dziedzinie przeciwciał oraz autorem prawie 30 publikacji naukowych.

dr Pieter Spee
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naukowy
Informacje o członkach Zarządu

Marta Wawrzyniak jest absolwentką biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. W Pure Biologics początkowo realizowała projekty z obszaru rozwoju przeciwciał, produkcji i oczyszczania białek oraz biologii komórki, a następnie objęła rolę kierownika projektów. Pomysłodawczyni platformy PureSelect2 służącej do selekcji przeciwciał oraz współautorka koncepcji projektów rozwoju leków realizowanych przez spółkę. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego. Odpowiadając za koordynację prac wewnętrznych działów firmy jest zaangażowana w strategiczne obszary rozwoju spółki, m.in. pozyskiwanie funduszy na projekty badawcze, budowanie zespołu, wewnętrzne programy doskonalące czy organizację sprawnego środowiska pracy.

Marta Wawrzyniak, MBA
Dyrektor Operacyjny

Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, prawa handlowego, przekształceń przedsiębiorstw, finansów i bankowości oraz zarządzania. Wieloletni menedżer Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, zarządzał publicznymi funduszami private equity, prowadził przekształcenia, projekty emisyjne oraz upublicznienia spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW.

Andrzej Trznadel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Julia Bar jest kierownikiem Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w immunoonkologii, biologii nowotworów oraz pracach eksperymentalnych z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej. Prowadzi badania naukowe dotyczące oporności komórek nowotworowych na chemioterapię oraz nad implantami biologicznymi opartymi o komórki macierzyste. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. dwa patenty, kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz blisko dwieście doniesień konferencyjnych.

prof. dr hab. Julia Bar

Dr Tadeusz Wesołowski ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prywatnych inwestycji w branży nowych technologii, jak również bogate doświadczenie zawodowe związane sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior.

dr Tadeusz Wesołowski

Dr hab. Mariusz Czekała jest profesorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu . Jest uznanym ekspertem z zakresu dyscyplin ilościowych, tj. teorii pieniądza w czasie, elementów statystyki i ekonometrii, analizy fundamentalnej i technicznej, analizy portfelowej, czy systemów notowań giełdowych. Specjalizuje się w budowaniu modeli ekonometrycznych wyceny spółek kapitałowych i inwestycji. Opublikował szereg prac naukowych i monografii m.in. z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych, efektywności funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów zabezpieczenia ryzyka finansowego.

dr hab. Mariusz Czekała

Dr Paweł Wiśniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2009 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Doświadczenie zdobywał kolejno jako pracownik naukowy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytucie Genetyki Molekularnej w Montpellier. W latach 2012-2016 Project Manager w Adiuvo Investments S.A.; w latach 2015-2016 Doradca Zarządu w Eastern European Investment Management Sp. z o.o. Łącznie posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w rozwoju biznesu biotechnologicznego, technicznym due diligence, transferze technologii, odkrywaniu leków, ochronie własności intelektualnej, opracowywaniu i wdrażaniu strategii, które zdobył zajmując stanowiska kierownicze w Helix BioPharma Corp., Toronto (2016-2017), Healthnomic S.A. (2022-2023), Helix Immuno-Oncology S.A. (2015-2020). Od 2011 pełni rolę CEO w Institute of Genetic Analyses Sp. z o.o. INAGEN, a od 2020 roku Wiceprezesa Zarządu w 4Cell Therapies S.A.

dr Paweł Wiśniewski
Informacje o członkach Rady Nadzorczej

Profesor Jacek Otlewski jest doświadczonym biochemikiem, biofizykiem i biologiem molekularnym, specjalistą w zakresie badań nad strukturą i funkcją białek. Od wielu lat rozwija technologię bibliotek fagowych dla przeciwciał i innych struktur białkowych. Jego zainteresowania badawcze związane są z terapią celowaną i rozwijaniem koniugatów białek terapeutycznych i cytostatyków do leczenia chorób nowotworowych. Promotor kilkudziesięciu doktorantów, autor ponad 150 publikacji i kilku patentów. Członek Polskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organization i Academia Europaea. Od 1994 roku, kierownik Zakładu Inżynierii Białka, a w latach 2006-2012 dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

prof. dr hab. Jacek Otlewski

Dr Waldemar Priebe jest profesorem chemii medycznej w Zakładzie Terapii Eksperymentalnej Wydziału Medycyny Nowotworów, w MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego w Houston (USA). Jego kariera rozwijała się na styku badań nad nowymi strategiami projektowania leków, badań przedklinicznych oraz przemysłu i biznesu. Waldemar Priebe jest współzałożycielem licznych spółek, w tym kilku notowanych w indeksie NASDAQ giełdy amerykańskiej. Pełnił również rolę konsultanta licznych firm farmaceutycznych. Badania dr Priebe koncentrują się na hamowaniu szlaków metabolicznych w nowotworach. Wyniki i wynalazki doktora Priebe są opublikowane w ponad 200 artykułach i chronione ponad 50 patentami.

dr Waldemar Priebe

Dr Radosław Zagożdżon ukończył studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył staże i pracował m.in. w Beth Israel Deaconess Medical Center w Harvard Medical School w Bostonie (USA) i University College Dublin w Irlandii. Od 2017 roku jest kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM, pracując równolegle jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dr Zagożdżon posiada wieloletnie doświadczenie medyczne i naukowe, w tym w prowadzeniu badań na zwierzętach z zakresu wpływu nowych cząsteczek na układ immunologiczny oraz na nowotwory.

dr hab. Radosław Zagożdżon

Bogusław Paradowski jest specjalistą neurologiem z wieloletnim doświadczeniem. Pracuje m.in. w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie jest Zastępcą Kierownika Kliniki. Jego zainteresowania naukowe obejmują choroby demienilizacyjne, w tym stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe, czy otępienie. Z jego inicjatywy na Dolnym Śląsku powstało dziewięć ośrodków leczących nowoczesnymi metodami I linii chorych na stwardnienie rozsiane. Przez ponad 20 lat profesor Paradowski pełnił funkcję dolnośląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii. Od 2017 roku jest profesorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

dr hab. Bogusław Paradowski

Profesor Konrad Rejdak jest specjalistą neurologii, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Profesor Rejdak zasiada także w Panelu Naukowym Europejskiej Akademii Neurologii i jest członkiem licznych towarzystw naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (m.in. Amerykańska Akademia Neurologii, International League Against Epilepsy, ECTRIMS). Jest ponadto konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii w województwie lubelskim.

prof. dr hab. Konrad Rejdak

Przez dziesięciolecie działalności zbudowaliśmy w Pure Biologics zespół specjalistów zarówno z dziedzin naukowych –  biotechnologii, inżynierii białka, biologii molekularnej, hodowli komórkowych czy selekcji przeciwciał oraz aptamerów, jak i z sektorów wsparcia biznesu, zarządzania i prowadzenia firmy.

Znaczna część naszych pracowników ma doświadczenie międzynarodowe, nabyte podczas pracy w różnych miejscach. To dzięki nim możemy realizować nasze projekty i jesteśmy przekonani, że nie ma dla nas zadań niemożliwych.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów