Poznaj nasz zespół

Pure Biologics to niezwykle zdolni i energiczni ludzie, którzy z pasją dążą do celu. Nasz zespół tworzą pracownicy o szerokich kompetencjach i bogatym doświadczeniu zdobytym w jednostkach naukowych, firmach i instytutach z całego świata.

Agnieszka obroniła doktorat na Politechnice Wrocławskiej, gdzie odkryła sekwencję promotora genu JHBP i przeanalizowała elementy regulujące jego ekspresję. W tym czasie pracowała również w Klinice Immunologii Klinicznej IITE PAN we Wrocławiu, gdzie opracowała i wdrożyła testy do diagnostyki i monitorowania pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi oraz poddawanych transfuzjom krwi. Od 2009 roku Agnieszka kontynuowała karierę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim, koncentrując swoją działalność badawczą na zmianach wzorców ekspresji genów związanych z metabolizmem węglowodanów w komórkach przechodzących przemiany  nowotworowe oraz w komórkach związanych z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi. Równolegle Agnieszka ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami badawczymi na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Agnieszka Sok-Grochowska
Kierownik Grupy Badawczej - Aptamery

Doktorat zrobił na Politechnice Wrocławskiej, gdzie badał procesy fałdowania białka. Po doktoracie pracował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Helsinki (Finlandia) oraz na University of Leeds (Anglia). Następnie poszerzył swoją wiedzę i doświadczenie w klonowaniu, ekspresji, oczyszczaniu, a także modyfikacji i analizie białek w EMBL w Hamburgu i DESY w Berlinie (Niemcy), Szpitalu Uniwersyteckim w Lund (Szwecja) czy w ESRF w Grenoble (Francja). Brał udział w kilkunastu projektach dotyczących produkcji i analizy strukturalnej białek. Współautor projektu komercyjnego wykorzystania białkowych siatek krystalizacyjnych w badaniach strukturalnych. Laureat konkursu Pol-Postdoc II, członek Komitetu Krystalograficznego PAN w latach 2007-10.

dr Robert Kołodziejczyk
Kierownik Grupy Badawczej - Białka Rekombinowane

Absolwent biotechnologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie już podczas studiów realizował badania i praktyki w zagranicznych jednostkach (IGMM-Montpellier, CNIC-Madryt, A.I. Virtanen Institute-Kuopio). Następnie wyjechał na studia doktoranckie do Montpellier (Francja), w trakcie których odkrył nowe funkcje onkogenów Twist i pokazał ich właściwości ochronne podczas stresu oksydacyjnego oraz hipoksyjnego. Badania dotyczące wpływu stresu oksydacyjnego w aspektach aresztu mitotycznego kontynuował na Uniwersytecie w Dundee (Wielka Brytania). Podczas projektów naukowych Jakub zdobył ogólną wiedzę z dziedziny biologii molekularnej i komórkowej, ale w szczególności rozbudował ekspertyzę w projektowaniu testów komórkowych, produkcji wektorów wirusowych, analizie ekspresji genów oraz mikroskopii fluorescencyjnej.

dr Jakub Kołodziejski
Kierownik Grupy Badawczej - Biologia Komórki

Anna, jest mikrobiologiem-genetykiem, absolwentką Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze w trakcie studiów magisterskich odbyła staż na Uniwersytecie Katolickim w Louvain (Belgia), gdzie pogłębiała wiedzę i umiejętności w zakresie biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Podczas doktoratu zajmowała się badaniem szlaku terpenoidowego w lnie oraz opracowaniem skutecznej metody epigenetycznej modulacji aktywności genetycznej w roślinach. Równolegle zaangażowana była w kilka projektów B+R oraz działania Fundacji Linum na rzecz prozdrowotnego zastosowania produktów z lnu. Po studiach zdobyła doświadczenie w badaniach klinicznych, jako ich koordynator. Zdobyte umiejętności mają swoje odzwierciedlenie w certyfikatach m.in. z technik real-time PCR, systemu zarządzania jakością w laboratorium (ISO/IEC 17025:2005) i badań klinicznych.

dr Anna Kostyn
Kierownik Grupy Badawczej - Biologia Molekularna

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie jego staż naukowy był wspierany przez stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2011 roku koncentruje się na wykorzystaniu technologii hybrydom i prezentacji na fagach do odkrywania nowych przeciwciał. Tomasz zdobył również doświadczenie w inżynierii przeciwciał, projektowaniu ich funkcji efektorowych i poprawianiu stabilności przeciwciał. Jego praca przyczyniła się do rozwoju zarówno biomolekuł diagnostycznych, jak i terapeutycznych oraz zaowocowała czterema patentami. Tomasz odkrył również nowy mechanizm potranslacyjnej proteolitycznej obróbki mysich IgM i wyjaśnił strukturalne determinanty oligomeryzacji mysich IgG3.

dr Tomasz Klaus
Kierownik Grupy Badawczej - Przeciwciała

Chiranjeevi uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy). Podczas studiów doktoranckich koncentrował się na badaniu synaptopatii w chorobach ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem modeli in vivo. Dalsze badania prowadził nad komórkami macierzystymi na Vrije Universiteit Brussel (Belgia) jako stażysta post-doktorancki finansowany z belgijskiego grantu federalnego – BELSPO. Chiru następnie otrzymał niezależny grant badawczy DFF-MOBILEX wspierający mobilność i oraz stypendium programu Marie Curie i kontynuował swoje badania na Uniwersytecie Aarhus (Dania), a następnie na Uniwersytecie Oksfordzkim (Wielka Brytania). W tym czasie badał encefalopatię i choroby glejaka przy infekcjach wirusowych i odpowiedzi immunologiczne w tych procesach, z zastosowaniem różnych modeli in vivo i in vitro.

dr Chiranjeevi Bodda
Kierownik Biologii in vivo

Ewelina jest absolwentką biotechnologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a doktorat obroniła w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W trakcie studiów zajmowała się badaniem procesów związanych z programowaną śmiercią komórek, a w szczególności udziałem białek rodziny Bcl-2 w programowanej śmierci komórek nowotworowych oraz interakcjami pomiędzy apoptozą, nekrozą i autofagią w komórkach podlegających stresowi oksydacyjnemu. Po doktoracie pracowała w firmach farmaceutycznych oraz zajmujących się wyrobami medycznymi, w których była odpowiedzialna za planowanie oraz realizację projektów B+R, rozwój produktu oraz ewaluację kliniczną wyrobów medycznych. Ewelina z sukcesem zaplanowała, koordynowała przebieg oraz publikację wyników eksperymentu medycznego z udziałem pacjentów, w którym badano działanie innowacyjnego wyrobu medycznego dla telemedycyny.

dr Ewelina Świderek
Kierownik Portfolio Projektów

Niina uzyskała doktorat z biologii nowotworów w Instytucie Karolinska w Szwecji. Po stażu podoktoranckim pracowała w kilku firmach biotechnologicznych, jak. Bioinvent International, Alligator Bioscience (Szwecja) czy Molecular Partners (Szwajcaria), koncentrując się głównie na immunoonkologii i przedklinicznym rozwojem leków. W swojej karierze Niina kierowała kilkoma działami i brała udział w rozwoju wielu programów I/O, takich jak: BI-505, Mitazalizumab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527, MP0310, MP0317 czy MP420. Niina jest współtwórcą i współautorem kilku patentów i publikacji. Po ostatniej pracy w belgijskm start-upie, Niina skoncentrowała się na doradztwie przy opracowywaniu leków przedklinicznych.

dr Niina Veitonmäki
Kierownik Portfolio Immunoonkologicznego

Michał Piróg jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał doktorat w dziedzinie fizjologii molekularnej. W swojej pracy skupił się na embriologii, a jego specjalności to biologia rozwoju, genetyka i fizjologia komórki. Michał pracował następnie, jako naukowiec w Szkocji, a następnie jako embriolog w jednej z polskich klinik wspomagania zapłodnienia. W ciągu sześciu lat pracy pełnił obowiązki kierownika laboratoriów embriologicznych oraz osoby zarządzającej jakością i dokumentacją medyczną. Dowodem wiedzy i umiejętności Michała są liczne certyfikaty, takie jak certyfikat zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 czy certyfikat Starszego Embriologa Klinicznego ESHRE – najwyższy certyfikat z dziedziny embriologii człowieka.

dr Michał Piróg
Kierownik Laboratorium

Maciej Mazurek związany jest ze spółką od momentu jej powstania. Z wykształcenia jest biologiem molekularnym. Ukończył również studia „Executive MBA” w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Maciej posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych zdobywane w kraju, jak i za granicą (Medical College of Georgia, USA oraz Imperial College London, UK). Na przestrzeni lat zaangażowany był w realizację łącznie kilkunastu projektów B+R, zarówno jako wykonawca, jak i kierownik. Autor dwóch patentów i jednego zgłoszenia patentowego. Specjalizuje się w rozwijaniu pomysłów i pozyskiwaniu funduszy oraz monitoringu otoczenia biznesowego.

Maciej Mazurek, MBA
Dyrektor Działu Nauki i Innowacji

Z wykształcenia mikrobiolog-genetyk, doktorat zrobiła w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Doświadczenie naukowe poszerzyła na stażu podoktorskim w Instytucie Biologii Molekularnej w Houston (USA) oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Posiada także kwalifikacje menedżerskie – ukończyła polsko-amerykańskie studia MBA we Franklin University (Ohio, USA) oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami PRINCE2. Od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem projektów naukowych i biznesowych. W latach 2009-2013 współpracowała z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, gdzie zrealizowała autorski projekt – Wrocławskie Centrum Nauki „Humanitarium”.

dr Kinga Świtała-Jeleń, MBA
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Martyna jest absolwentką Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Do Pure Biologics dołączyła w 2015 roku. Uczestniczyła w procesach związanych z przekształceniem spółki, jej wejściem na rynek NewConnect oraz przejściem na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Odpowiada za obsługę organów spółki oraz kontakty z inwestorami, jednocześnie aktywnie wspierając obszar finansów przedsiębiorstwa.

Martyna Koj
Dyrektor Biura Zarządu, Pełnomocnik ds. Relacji Inwestorskich

Po ukończeniu studiów filologicznych, Marta Rot odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym czasie ukończyła także Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest certyfikowanym trenerem biznesu, konsultantem efektywności organizacyjnej, asesorem Assessment i Development Center, facylitatorem i managerem z 20 letnim stażem pracy w HR. Doświadczenie zdobywała w dużych strukturach biznesowych (Telefonia Dialog, Netia), a także w instytucji naukowo-badawczej z obszaru nano- i biotechnologii. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla HR Business Partnerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską.

Marta Rot
Kierownik Działu Zasobów Ludzkich

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami. Od 2010 roku Administrator IT, szczególnie zainteresowany inżynierią sieciową, MCTNA, MCTRE, MCTSWE, UWEA. Współpracował z wieloma firmami jako zewnętrzny konsultant, menedżer projektów dotyczących wdrożeń informatycznych oraz administrator IT.

Przemysław Dudek
Kierownik Działu IT
Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów