Aktualności
12 Grudnia
2023

Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Informacja jest reklamą. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dot. Pure Biologics S.A. („Spółka”) oraz oferty publicznej akcji serii I Spółki („Akcje Oferowane”) jest prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Spółki: purebiologics.com/pl/spo. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Oferowanych. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji i opublikowała dziś Prospekt w związku z ofertą publiczną akcji serii I.

  • Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone 13-19 grudnia 2023 r.
  • Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 10 zł za akcję.
  • Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 20 grudnia 2023 r.
  • Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone 21-22 grudnia 2023 r.
  • Koordynatorem Oferty jest IPOPEMA Securities, a Współkoordynatorem Dom Maklerski Navigator.
  • Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmuje IPOPEMA Securities, Navigator oraz Biuro Maklerskie Alior Bank zgodnie z listą placówek Firm Inwestycyjnych i członków konsorcjum detalicznego opublikowaną na stronie www Spółki.
  • Konferencja prospektowa odbędzie się 13 grudnia (środa) o godz. 10:00 w formie wideokonferencji. Spotkanie będzie publicznie dostępne pod linkiem tutaj.

 

Wielkość oferty nie przekroczy 1.710.000 akcji nowej emisji serii I. Pozyskane środki Spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na przeprowadzenie badania first-in-human (Faza 0) we flagowych projektach lekowych PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. oraz przygotowanie do wznowienia działalności usługowej.

Dr Filip Jeleń, współzałożyciel i Prezes Zarządu Pure Biologics powiedział:

Jesteśmy o krok od badań first-in-human fazy 0. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy, której wykonanie nie byłoby możliwe m.in. bez wsparcia inwestorów. W perspektywie połowy 2024 r. spodziewamy się kompletnych wyników Fazy 0, która ma nam dostarczyć informacji o efektywności naszych cząsteczek u ludzi. Równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy od dłuższego czasu śledzą rozwój naszych projektów – naszą intencją pozostaje podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej w pierwszej połowie 2024 r. Ma to nam pozwolić kontynuować rozwój projektów we współpracy z firmą farmaceutyczną, która przejmie dalsze finansowanie badań. Statystycznie, biologiczne projekty w obszarze onkologii cieszą się największym zainteresowaniem przemysłu, a nasze projekty – poza licznymi przewagami konkurencyjnymi wykazanymi w toku badań przedklinicznych – posiadają dofinansowanie grantowe obejmujące również pierwszą fazę kliniczną. Powyższe czynniki – wraz z oczekiwanymi wynikami w Fazie 0 – zwiększają nasze szanse na nawiązanie współpracy.
Pierwsza połowa 2024 r. ma być przełomowym okresem w historii spółki. Realizujemy kompleksowy plan przeprowadzenia w tym czasie  badań first-in-human fazy 0 w naszych projektach. W perspektywie tej planujemy również podpisać co najmniej jedną umowę partneringową, a także pozyskać granty na nowe projekty lekowe, które w pierwszych etapach nie będą wymagały dodatkowych nakładów finansowych ze strony spółki. W przypadku pozyskania dotacji dla rozwijającej medtechowy projekt PB103 spółki celowej Doto Medical, dysponujemy wstępną deklaracją inwestora o gotowości do zabezpieczenia 7,5 mln zł do wkładu własnego do projektu. Realizacja tych planów powinna przyczynić się do wzrostu wartości naszego biznesu.

Romuald Harwas, Wiceprezes Zarządu Pure Biologics powiedział:

Od początku 2023 r. dostosowywaliśmy zasoby do obecnie realizowanych planów rozwoju, istotnie ograniczając koszty stałe. Jesteśmy obecnie operacyjnie odpowiednio przygotowani do realizacji działań zorientowanych na przeprowadzenie Fazy 0 w projektach PB004 i PB003G oraz rozpoczęcia odbudowy naszego portfela projektów po pozyskaniu finansowania grantowego. Niemniej, nadal pracujemy nad możliwymi optymalizacjami, szczególnie w zakresie kosztów infrastruktury.

Cele emisyjne
Pure Biologics szacuje, że w perspektywie pierwszej połowy 2024 r. koszty działalności wyniosą 22,1 mln zł, z czego ok. 17,5 mln zł Spółka planuje pokryć z emisji akcji serii I.
Cele emisyjne zorientowane są przede wszystkim na realizację badania first-in-human (Faza 0) w projektach PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. Spółka planuje również rozpocząć przygotowania do wznowienia działalności usługowej.

Cel emisyjny Wartość środków (mln zł)
1 Pokrycie wkładu własnego do przeprowadzenia Fazy 0 w projektach PB004 oraz potencjalnie PB003G do 5,0
2 Pokrycie kosztów prowadzenia przedklinicznych badań uzupełniających PB003G (PBA-0111) celem przeprowadzenia Fazy 0 do 2,5
3 Wynagrodzenia wyższej kadry naukowej (do końca H1 2024) do 2,5
4 Pokrycie pozostałych kosztów ogólnych i administracyjnych (do końca H1 2024) do 7,0
5 Wznowienie działalności usługowej do 0,5
Cele 1-5 łącznie do 17,5

 

Informacje nt. planowanej Oferty
Oferta publiczna Spółki będzie obejmowała nie więcej niż 1.710.000 nowych akcji serii I. Oferta będzie realizowana z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla inwestorów będących akcjonariuszami spółki w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji Prospektu. Spółka zapowiedziała, że w przypadku pozyskania zapisów na Akcje Oferowane o łącznej wartości brutto niższej niż 11,0 mln zł, oferta zostanie odwołana.
Udział w ofercie zadeklarował fundusz ACRX Investments Limited – szczegółowe parametry udziału uzależnione będą od przebiegu procesu budowy Księgi Popytu oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych.

Harmonogram Oferty

12 grudnia 2023 r. Publikacja Prospektu z Ceną Maksymalną
13-19 grudnia 2023 r. Proces budowy Księgi Popytu
13-19 grudnia 2023 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Indywidualnych
20 grudnia 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
21-22 grudnia 2023 r. Zapisy inwestorów instytucjonalnych, termin na dokonanie wpłat 22.12 do godz. 14:00
28 grudnia 2023 r. Ostateczny przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty
ok. 12 stycznia 2024 r. Pierwszy dzień notowania PDA

Pełne warunki oferty akcji serii I zostały przedstawione w Prospekcie, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki – www.purebiologics.com/pl/spo/ – oraz w celach informacyjnych na stronie firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, IPOPEMA Securities. Na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie zamieszczono również więcej informacji nt. działalności Pure Biologics oraz Oferty Publicznej.

Konferencja prospektowa odbędzie się 13 grudnia (środa) o godz. 10:00 w formie wideokonferencji. Spotkanie będzie publicznie dostępne pod adresem youtube.com/live/0z4WdZiF2Uc

Koordynatorem Oferty jest IPOPEMA Securities, a Współkoordynatorem Dom Maklerski Navigator. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmować będą IPOPEMA Securities i jej agenci, Dom Maklerski Navigator oraz Biuro Maklerskie Alior Bank, zgodnie z listą  placówek Firm Inwestycyjnych i członków konsorcjum detalicznego opublikowaną na stronie www Spółki. Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

 

Zastrzeżenie prawne
Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 (ze zm.) (Rozporządzenie to łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiło jej wykonanie w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwane dalej „Rozporządzeniem Prospektowym”). Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prospektowego i po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2023 r. stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Pure Biologics S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.purebiologics.com/pl/spo/. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Akcji Oferowanych. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Ipopema Securities S.A. („IPOPEMA”) jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi przez Komisję Nadzoru Finansowego i ograniczonemu nadzorowi w niektórych krajach UE. IPOPEMA działa wyłącznie na rzecz Spółki i nie będzie ona uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Ofertą ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Oferty lub innych spraw, transakcji lub uzgodnień, o których mowa w niniejszym dokumencie.

IPOPEMA, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, doradcy ani agenci nie ponoszą odpowiedzialności ani nie składają oświadczeń i zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w zakresie prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale), lub w innych informacjach dotyczących Spółki, czy to w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.

Czytaj więcej: oferta publiczna serii I

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów