Jesteśmy o krok od wyników badań
first-in-human we flagowych projektach

O spółce

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną, specjalizującą się w pracach B+R w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, terapii pozaustrojowych i diagnostyki, wykorzystując opracowane platformy technologiczne PureSelect2 i PureApta.

Mocne strony Pure Biologics:

  • Obiecujące wyniki badań in vivo i in vitro w projektach PB004 i PB003G
  • Rozwój kliniczny z uwzględnieniem Fazy 0, pozwalającej na walidację efektywności na ludziach na wczesnym etapie rozwoju – wyniki badań spodziewane w H1 2024
  • Liczne rozmowy parteringowe – planowane podpisanie co najmniej jednej umowy do końca H1 2024
  • Planowane wznowienie działalności usługowej
  • Planowany rozwój projektów w ramach zewnętrznych spółek celowych (np. Doto Medical)
  • Międzynarodowy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju leków biologicznych
  • Nowoczesna infrastruktura badawcza

Prospekt

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty Akcji serii I, zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych jest Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami do Prospektu (po ich zatwierdzeniu przez KNF) i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna obejmuje łącznie do 1.710.000 akcji (jeden milion siedemset dziesięć tysięcy) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN.

O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane będą stanowić 33,94% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 33,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Harmonogram oferty

Poniższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane są niezależne od Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

12 grudnia 2023

Publikacja Prospektu z Ceną Maksymalną

13-19 grudnia 2023

Proces budowy Księgi Popytu

13-19 grudnia 2023

Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Indywidualnych

20 grudnia 2023

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

21-22 grudnia 2023

Zapisy inwestorów instytucjonalnych. Termin na dokonanie wpłat 22.12.2023 do godziny 14:00

28 grudnia 2023

Ostateczny przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty

ok. 12 stycznia 2024

Pierwszy dzień notowania PDA

Zapisy na akcje serii I

Koordynatorem Oferty jest Ipopema Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa, a Współkoordynatorem Oferty Dom Maklerski Navigator S.A. ul. Twarda 18, Warszawa. Koordynator Oferty organizuje konsorcjum firm inwestycyjnych – członków Giełdy, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej (Członkowie Konsorcjum Detalicznego). Lista POK Członków Konsorcjum Detalicznego uprawnionych do przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych.

Zapisy są przyjmowane zgodnie z harmonogramem oferty.

Inwestor Indywidualny w Transzy Detalicznej, oprócz ceny za nabywane Akcje, poniesie koszty prowizji maklerskiej w wysokości określonej przez firmę inwestycyjną przyjmującą Zapis na Akcje Serii I.

Akcje Oferowane przeznaczone dla Inwestorów Indywidualnych zostaną przydzielone w dwóch etapach, pozwalających na skorzystanie z Prawa Pierwszeństwa. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w Prospekcie.

Pure Biologics S.A. jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Intencją Emitenta jest, aby zarówno Akcje Istniejące, jak i Akcje Oferowane zostały docelowo zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod tym samym kodem ISIN, co akcje Spółki dopuszczone na Datę Prospektu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (ISIN PLPRBLG00010).

Cele emisyjne

W wariancie podstawowym Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą 17,5 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty. Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji Akcji Serii I na przeprowadzenie badania first-in-human (Faza 0) we flagowych projektach lekowych PB004 i PB003G w pierwszej połowie 2024 r. oraz przygotowanie do wznowienia działalności usługowej.

1. Przeprowadzenie Fazy 0 w projektach PB004 i PB003G – ok. 7,5 mln PLN

Pokrycie wkładu własnego do przeprowadzenia Fazy 0 w projektach PB004 i potencjalnie PB003G (ok. 5,0 mln PLN);

Pokrycie kosztów prowadzenia przedklinicznych badań uzupełniających PB003G (PBA-0111) celem przeprowadzenia Fazy 0 (ok. 2,5 mln PLN)

2. Pokrycie kosztów operacyjnych – ok. 9,5 mln PLN

Wynagrodzenia wyższej kadry naukowej poza finansowaniem dotacyjnym (ok. 2,5 mln PLN);

Koszty ogólne i administracyjne (ok. 7,0 mln PLN)

3. Wznowienie działalności usługowej - ok. 0,5 mln PLN

Budowa fundamentów zespołu sprzedażowego celem stworzenia oferty i rozpoczęcia sprzedaży

Kontakt dla Inwestorów

Martyna Koj

Dyrektor Biura Zarządu, Pełnomocnik ds. Relacji Inwestorskich
ISTOTNE INFORMACJE

ISTONE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i przeanalizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie więcej niż 1.710.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 510.000 istniejących akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Istniejące”) oraz Akcji Oferowanych (łącznie „Akcje Dopuszczane”), a także nie więcej niż 1.710.000 praw do akcji obejmujących Akcje Oferowane („Prawa do Akcji”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie”).

W dniu 12 grudnia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o Dopuszczenie.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na niniejszej stronie internetowej Spółki.

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacji standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka, Oferujący, jej doradcy, firmy inwestycyjne czy podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i wobec tych informacji nie są składane żadne oświadczenia ani nie są udzielane żadne zapewnienia lub gwarancje. Pewne informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane lub którego dotyczą i na który zostały oznaczone.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki lub jej grupy kapitałowej, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Emitent nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w materiałach i informacjach. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, a niektóre z nich mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE POWYŻSZE WARUNKI SĄ DLA MNIE ZROZUMIAŁE, I POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Wstecz
ISTOTNE INFORMACJE

ISTONE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i przeanalizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie więcej niż 1.710.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 510.000 istniejących akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Istniejące”) oraz Akcji Oferowanych (łącznie „Akcje Dopuszczane”), a także nie więcej niż 1.710.000 praw do akcji obejmujących Akcje Oferowane („Prawa do Akcji”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie”).

W dniu 11 grudnia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o Dopuszczenie.

Prospekt, wraz  z ewentualnymi  suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na niniejszej stronie internetowej Spółki.

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacji standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka, Oferujący, jej doradcy, firmy inwestycyjne czy podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i wobec tych informacji nie są składane żadne oświadczenia ani nie są udzielane żadne zapewnienia lub gwarancje. Pewne informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane lub którego dotyczą i na który zostały oznaczone.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki lub jej grupy kapitałowej, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Emitent nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w materiałach i informacjach. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, a niektóre z nich mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE POWYŻSZE WARUNKI SĄ DLA MNIE ZROZUMIAŁE, I POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów