Periodic reports (PL)
Announcement date: 31/03/2021 17:17

RAPORT ESPI RR 2020 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2020

RAPORT ROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2020

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2021-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży 572 1776 128 413
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 300 1099 67 255
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11554 -3870 -2582 -900
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11756 -4195 -2627 -975
V. Zysk (strata) netto -11756 -4195 -2627 -975
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1353 6914 -302 1607
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -561 -275 -125 -64
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3051 7082 -682 1646
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -4965 13722 -1110 3190
WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
X. Aktywa / Pasywa razem 18942 21085 4105 4951
XI. Aktywa trwałe 5904 5971 1279 1402
XII. Aktywa obrotowe 13038 1514 2825 3549
XIII. Kapitał własny -2887 5118 -626 1202
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21829 15967 4730 3749
XV. Zobowiązania długoterminowe 3828 3640 830 855
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 18000 12326 3901 2895
XVII. Średnia ważona liczba akcji 1654000 1524696 1524696 1103016
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -7,11 -2,75 -1,72 -0,88
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 1654000 1654000 1654000 1654000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję -1,75 3,36 -0,41 1,09
 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowi tych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2020 – 31.12.2020: 4,4742 zł
– za okres 01.01.2019 – 31.12.2019: 4,3018 zł
2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31.12.2020: 4,6148 zł
– na dzień 31.12.2019: 4,2585 zł

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers