Periodic reports (PL)
Announcement date: 15/11/2023 17:07

RAPORT ESPI Q 3/2023 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023

RAPORT KWARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 3/2023

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2023-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
I. Przychody z działalności operacyjnej 16 598 9 702 3 626 2 030
II. Koszty działalności operacyjnej razem 36 967 27 088 8 076 5 668
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 860 -17 327 -4 776 -3 626
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -24 556 -18 443 -5 365 -3 859
V. Zysk (strata) netto -24 556 -18 443 -5 365 -3 859
VI. Średnia ważona liczba akcji 3 168 286 2 254 000 3 168 286 2 254 000
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -7,75 -8,18 -1,69 -1,71
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 779 -12 290 -4 321 -2 572
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 763 23 303 167 4 876
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 385 -1 517 5 109 -317
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 4 369 9 496 955 1 987
XII. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIII. Aktywa / Pasywa razem 65 177 33 009 14 060 7 038
XIV. Aktywa trwałe 34 901 8 838 7 529 1 884
XV. Aktywa obrotowe 30 276 24 171 6 531 5 154
XVI. Kapitał własny 13 020 18 297 2 809 3 901
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 158 14 712 11 252 3 137
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 38 416 1 877 8 287 400
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 13 742 12 834 2 964 2 737
XX. Liczba akcji na koniec okresu 3 214 000 2 254 000 3 214 000 2 254 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,05 8,12 0,87 1,73
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1. Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych
przez NBP:
– za okres 01.01.2023 – 30.09.2023: 4,5773 zł
– za okres 01.01.2022 – 30.09.2022: 4,7787 zł
2. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 30.09.2023: 4,6356 zł
– na dzień 31.12.2022: 4,6899 zł

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers