Periodic reports (PL)
Announcement date: 12/12/2023 08:57

RAPORT ESPI Q 3/2023 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023 – SKORYGOWANY

RAPORT KWARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 3/2023

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2023-12-12

KOREKTA RAPORTU

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając w oparciu o zalecenie udzielone Spółce przez Komisję Nadzoru Finansowego, niniejszym przekazuje korektę treści raportu okresowego za III kwartał 2023 r. opublikowanego przez Spółkę  w dniu 15 listopada 2023 r. („Raport Okresowy”) polegającą na (i) zmianie zamieszczonych w skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 01.07.2023 – 30.09.2023 r. („Sprawozdanie Finansowe”) informacji  o  zagrożeniach  oraz  założeniach  przyjętych w  zakresie  oceny przez Zarząd Spółki zdolności  Spółki do  kontynuacji  działalności,  w  oparciu  o  analizę bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej i płynnościowej Spółki,  uwzględniającej  w szczególności  prognozy  przepływów  pieniężnych  na  okres  12  miesięcy oraz (ii) aktualizacji zamieszczonych w Sprawozdaniu Finansowym informacji  w  zakresie  przyjętego przez Zarząd Spółki założenia  kontynuacji  działalności,  w  tym  osądów i założeń  dotyczących przyszłości, które to zmiany i aktualizacje zostały wprowadzone w pkt. V.5 Sprawozdania Finansowego (Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego).

W ramach przedmiotowej korekty Raportu Okresowego Spółka dokonała także korekty zawartej w pkt. VII.7 (Nota objaśniająca nr 7 do sprawozdania z sytuacji finansowej) oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej struktury akcjonariatu Spółki.

Pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w Raporcie Okresowym nie ulegają zmianie.

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany Raport Okresowy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

KOREKTA RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers