Periodic reports (PL)
Announcement date: 15/11/2021 17:26

RAPORT ESPI Q 3/2021 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021

RAPORT KARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 3/2021

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2021-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwarał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwarał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 150 543 33 122
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 38 270 8 61
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 684 -7 114 -2 344 -1 601
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 072 -7 386 -2 429 -1 663
V. Zysk (strata) netto -11 072 -7 386 -2 429 -1 663
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 479 -2 086 -4 054 -470
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -586 -640 -129 -144
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 303 -2 211 10 816 -498
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 30 237 -4 937 6 633 -1 111
X. Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020
XI. Aktywa / Pasywa razem 55 764 18 942 12 037 4 105
XII. Aktywa trwałe 4 802 5 904 1 037 1 279
XIII. Aktywa obrotowe 50 962 13 038 11 000 2 825
XIV. Kapitał własny 39 073 -2 887 8 434 -626
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 692 21 829 3 603 4 730
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 390 3 828 516 830
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 302 18 000 3 087 3 901
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 2 210 044 1 654 000 2 210 044 1 654 000
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -5,01 -4,47 -1,10 -1,01
XX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000 1 654 000 2 254 000 2 254 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,68 -1,75 3,82 -0,38
 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowi tych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2021 – 30.09.2021: 4,5585 zł
– za okres 01.01.2020 – 30.09.2020: 4,4420 zł
2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 30 września 2021: 4,6329 zł
– na dzień 31 grudnia 2020: 4,6148 zł
– na dzień 30 września 2020: 4,5268 zł

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdanie z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers