Periodic reports (PL)
Announcement date: 17/05/2023 16:33

RAPORT ESPI Q 1/2023 – RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 [SKORYGOWANY]

RAPORT KWARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 1/2023 [SKORYGOWANY]

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2023-05-17

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
01.01.2023-31.03.2023 01.01.2022-31.12.2022 01.01.2023-31.03.2023 01.01.2022-31.12.2022
I. Przychody z działalności operacyjnej 4 060 3 112 864 670
II. Koszty działalności operacyjnej razem 10 374 8 572 2 207 1 845
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 308 -5 450 -1 342 -1 173
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 044 -6 360 -1 499 -1 369
V. Zysk (strata) netto -7 044 -6 360 -1 499 -1 369
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 979 2 758 -1 059 593
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 359 24 363 -927 5 243
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 315 -571 3 471 -123
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 6 977 26 550 1 484 5 713
 31.03.2023  31.12.2022  31.03.2023  31.12.2022
X. Aktywa / Pasywa razem 72 552 33 009 15 517 7 038
XI. Aktywa trwałe 36 284 8 838 7 761 1 884
XII. Aktywa obrotowe 36 267 24 171 7 757 5 154
XIII. Kapitał własny 29 877 18 297 6 390 3 901
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 674 14 712 9 127 3 137
XV. Zobowiązania długoterminowe 26 852 1 877 5 743 400
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 15 822 12 834 3 384 2 737
XVII. Średnia ważona liczba akcji 3 075 333 2 254 000 3 075 333 2 254 000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,29 -2,82 -0,49 -0,61
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 3 214 000 2 254 000 3 214 000 2 254 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,72 8,12 2,08 1,73
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1. Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych
przez NBP:
– za okres 01.01.2023 31.03.2023: 4,7005 zł
– za okres 01.01.2022 31.03.2022: 4,6472 zł
2. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31.03.2023: 4,6755 zł
– na dzień 31.12.2022: 4,6899 zł

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Zarząd Pure Biologics S.A. informuje o dokonaniu korekty raportu okresowego za pierwszy kwartał 2023 roku w
zakresie następujących dokumentów: Raportu Kwartalnego za I kwartał 2023 roku oraz Skróconego Sprawozdania
Finansowego za okres 01.01.-31.03.2023 r.

Korekta jest podyktowana wystąpieniem błędów wynikłych z przekształceń graficznych tabel.

W zakresie Raportu Kwartalnego za I kwartał 2023 roku korekcie podlega tabela dotycząca składu akcjonariatu.

W zakresie Skróconego Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.-31.03.2023 roku korekcie podlegają następujące
elementy:
– w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej kolumny dotyczące pasywów w okresach porównywalnych
31.03.2022 r. i 31.12.2022 r.,
– w jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych usunięto powielony wiersz w tabeli dotyczącej przepływów
z działalności finansowej,
– uzupełniono brakującą sekcję dotyczącą not objaśniających do sprawozdania zysków i strat i innych całkowitych
dochodów,
– w notach 1, 7 i 8 do sprawozdania z sytuacji finansowej dane dotyczące okresów porównywalnych.

Pozostałe elementy raportu okresowego za pierwszy kwartał 2023 roku nie uległy zmianie.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers