Periodic reports (PL)
Announcement date: 16/05/2022 17:11

RAPORT ESPI Q 1/2022 – RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2022

RAPORT KWARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 1/2022

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2022-05-16

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.12.2021
I. Przychody z działalności operacyjnej 3112 3 709 670 811
II. Koszty działalności operacyjnej razem 8 572 6 770 1 845 1 481
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 450 -3 062 -1 173 -670
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 360 -3 132 -1 369 -685
V. Zysk (strata) netto -6 360 -3 132 -1 369 -685
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 758 -10 989 593 -2 403
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 363 -85 5 243 -19
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -571 53 716 -123 11 749
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 26 550 42 643 5 713 9 327
Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
X. Aktywa / Pasywa razem 49 315 47 190 10 600 10 260
XI. Aktywa trwałe 5 673 4 175 1 219 908
XII. Aktywa obrotowe 43 642 43 015 9 380 9 352
XIII. Kapitał własny 34 215 39 486 7 354 8 585
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 100 7 704 3 246 1 675
XV. Zobowiązania długoterminowe 2 509 2 155 539 468
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 12 591 5 549 2 706 1 206
XVII. Średnia ważona liczba akcji 2 254 000 2 221 123 2 254 000 2 221 123
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,82 -1,41 -0,61 -0,31
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000 2 254 000 2 254 000 2 254 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,18 17,78 3,26 3,87
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1] Pozycje dotyczące sprawozdania zysków i strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2022 – 31.03.2022: 4,6472 zł
– za okres 01.01.2021 – 31.03.2021: 4,5721 zł
2] Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31 marca 2022: 4,6525 zł
– na dzień 31 grudnia 2021: 4,5994 zł
– na dzień 31 marca 2021: 4,5721 zł

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

REPORT CONTENT

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers