Periodic reports (PL)
Announcement date: 31/08/2023 17:14

RAPORT ESPI P 2023 – RAPORT PÓŁROCZNY 2023

RAPORT PÓŁROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA P 2023

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2023-08-31

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
I. Przychody z działalności operacyjnej 9 807 6 523 2 126 1 405
II. Koszty działalności operacyjnej razem 23 961 17 561 5 194 3 783
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (15 610) (10 980) (3 384) (2 365)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 959) (12 023) (3 676) (2 590)
V. Zysk (strata) netto (16 959) (12 023) (3 676) (2 590)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 934) (1 808) (2 804) (389)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 391) 23 655 (1 602) 5 095
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 119 (1 103) 5 662 (238)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 5 794 20 744 1 256 4 468
30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
X. Aktywa / Pasywa razem 74 560 33 009 16 754 7 038
XI. Aktywa trwałe 36 286 8 838 8 154 1 884
XII. Aktywa obrotowe 38 274 24 171 8 600 5 154
XIII. Kapitał własny 20 617 18 297 4 633 3 901
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 944 14 712 12 121 3 137
XV. Zobowiązania długoterminowe 38 987 1 877 8 761 400
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 957 12 834 3 361 2 737
XVII. Średnia ważona liczba akcji 3 145 050 2 254 000 3 145 050 2 254 000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (5,39) (5,33) (1,17) (1,15)
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 3 214 000 2 254 000 3 214 000 2 254 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 6,56 8,12 1,47 1,73
 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowi tych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2023 – 30.06.2023:  4,6130 zł
– za okres 01.01.2022 – 30.06.2022: 4,6427 zł
2) Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 30.06.2023: 4,4503 zł
– na dzień 31.12.2022: 4,6899 zł

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers