Periodic reports (PL)
Announcement date: 16/09/2022 17:05

RAPORT ESPI P 2022 – RAPORT PÓŁROCZNY 2022

RAPORT PÓŁROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA P 2022

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2022-09-16

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody z działalności operacyjnej 6 523 7 089 1 404 1 559
II. Koszty działalności operacyjnej razem 17 561 13 668 3 781 3 006
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (10 980) (6 577) (2 364) (1 446)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (12 023) (6 796) (2 589) (1 495)
V. Zysk (strata) netto (12 023) (6 796) (2 589) (1 495)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 808) (12 067) (389) (2 654)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 655 (316) 5 095 (69)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 103) 49 992 (237) 10 994
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 20 744 37 610 4 468 8 271
X. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XI. Aktywa / Pasywa razem 43 295 47 190 9 250 10 260
XII. Aktywa trwałe 5 663 4 175 1 210 908
XIII. Aktywa obrotowe 37 632 43 015 8 040 9 352
XIV. Kapitał własny 29 652 39 486 6 335 8 585
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 643 7 704 2 915 1 675
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 200 2 155 470 468
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 443 5 549 2 445 1 206
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowi tych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2022 – 30.06.2022: 4,6427 zł
– za okres 01.01.2021 – 30.06.2021: 4,5472 zł
2) Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 30.06.2022: 4,6806 zł
– na dzień 31.12.2021: 4,5994 zł

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdanie z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers