General meetings (PL)
Meeting date: 18/12/2019

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2019 R.

Zawiadomienie o zwołaniu

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

 

 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna  z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 (“Spółka”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811 działając w oparciu o przepis art. 398, art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) oraz postanowienie § 14 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 grudnia 2019 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel Spółka Cywilna, ul. Tadeusza Kościuszki 16 , 50-038 Wrocław, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ)

 1. Adres do korespondencji pocztowej Spółki: Wrocław (54-427), ul. Duńska 11
 2. Adres Poczty Elektronicznej Spółki: wza@purebiologics.com,
 3. Adres Strony Internetowej Spółki: www.purebiologics.com
 4. +48  570 00 28 29

 

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

3.Zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór członka Rady Nadzorczej.

6.Zmiana statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela .

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

8.Wprowadzenie akcji serii A i B1 na rynek NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.

9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

 1. Proponowane zmiany w statucie Spółki

Zmiana 1)

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust.2  p. pkt  a)   statutu Spółki:

               „a)  185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A/000001 do A/185400,          

Proponowane brzmienie § 5 ust.2  p. pkt  a)   statutu Spółki:

                ,,a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A/000001 do A/185400,’’.       

  

Zmiana 2)

Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 3  Statutu Spółki :

               „3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Proponowane brzmienie §5 ust. 3  Statutu Spółki :

Usunięty zostaje  dotychczasowy zapis § 5. ust. 3 o następującej treści:

               „3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.’’.        

 

Zmiana 3)

Dotychczasowe brzmienie § 6 statutu Spółki:

 

„Kapitał docelowy

 • 6.

1.Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu.

3.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.

4.Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

 1. a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 2. b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 3. c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 4. d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,
 5. e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.”

 

Proponowane brzmienie § 6 statutu Spółki:

 

,,Kapitał docelowy

 • 6.

1.Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5 z dnia 18 grudnia 2019 r.           

3.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.

4.Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

 1. a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 2. b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 3. c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 4. d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,
 5. e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.’’.

 

 1. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

3.1 Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 27 listopada 2019r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@purebiologics.com Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 30 listopada 2019r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.2 Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce zgłaszając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@purebiologics.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 3.1. oraz pkt 3.2. powyżej powinny zostać dołączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania (zgłoszenia) jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
 2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
 3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z lit. a) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

3.3 Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.4 Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Zgodnie z przepisami KSH, akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@purebiologics.com. Spółka zastrzega, że ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłącznie akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w siedzibie Spółki, we Wrocławiu 54-427, przy ulicy Duńskiej 11 o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

3.5 Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@purebiologics.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez akcjonariusza i zawierające co najmniej te same dane i informacje, co umieszczone w ww. formularzu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia 17 grudnia 2019 r. do godziny 12:00.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt. 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.purebilogics.com  w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne zgromadzenia. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

3.6 Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.7 Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.8 Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A. o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 2 grudnia 2019 roku. (“Dzień Rejestracji”).

 

 1. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i dniu rejestracji uczestnictwa

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają stosownie do art. 406ˡ, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia 2 grudnia 2019 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 grudnia 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Pure Biologics S.A. w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 2 grudnia 2019r

 

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

 1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
 2. zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i niepóźniej niż w dniu 3 grudnia 2019– do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul Duńska 11 w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 13 grudnia 2019 r.

Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ, akcjonariusze Spółki mogą żądać przysłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres : wza@purebiologics.com . Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji ipobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

 

 1. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał 

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.purebiologics.com w zakładce Relacje Inwestorskie- Walne Zgromadzenia.

 1. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia 

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

 1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics  A.  zwołanego na dzień 18 grudnia  2019 roku .

 

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

 • 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera się (…)

 • 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr  2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

 • 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka’’) przyjmuje następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Wybór członka Rady Nadzorczej.

5.Zmiana statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

7.Wprowadzenie akcji serii A i B1 na rynek NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.

8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego w Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

 • 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 16. pkt g) Statutu Spółki w związku z zaistnieniem sytuacji opisanej w § 17. ust. 6 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Pana Mariusza Józefa Czekałę (pesel 58123000935).

 • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr  4

Nadzwyczajnego w Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A

 

W związku  zmianą wszystkich 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy)  każda na 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A na podstawie uchwały Zarządu o zamianie akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A podjętej w dniu 23 października 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić zapisy Statutu Spółki

w ten sposób że:

 • 1.

Zmieniony zostaje  dotychczasowy zapis § 5. ust. 2  pkt a) i nadaje się mu nowe brzmienie:

,,a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A/000001 do A/185400,’’.

 • 2.

Usunięty zostaje  dotychczasowy zapis § 5. ust. 3 o następującej treści:

„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.’’.

 • 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

 • 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego w Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

 • 1.

Uchyla się dotychczasowe upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki (§ 6. Statutu) oraz udziela się Zarządowi nowego upoważnienia na okres 3 (trzech) lat do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej  (kapitał docelowy).

 • 2.

Na podstawie art. 445 § 1. Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest potrzeba zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym  umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności i realizacji celów strategicznych w zakresie prowadzonych projektów badawczo -rozwojowych.  Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment przeprowadzenia emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty.

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz zgody na ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji.

Przyznanie tym organom  kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne i optymalne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie jej struktury i ceny emisyjnej w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom Spółki i sytuacji rynkowej w czasie realizacji  emisji.

 • 3.
 1. Na podstawie art. 447 § 2. w związku z art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji o następującej treści:

„Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2. w związku z art. 447 § 2. Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pure Biologics SA. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.  

W opinii Zarządu Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu pozyskania nowych inwestorów leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy. 

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w tym w szczególności zapewnienie w nadchodzących okresach odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki  w zakresie prowadzonych innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez Zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy.             

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu lub w ramach innego procesu ustalania ceny na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów lub zainteresowania objęciem akcji wyrażonym w inny sposób. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości bezpośrednio przed emisją z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej.          

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz udzielenia  Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego.”

2.Na podstawie art. 447 § 2. w związku z art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej na zasadach opisanych powyżej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1. niniejszej uchwały.

 • 4.
 1. W związku z uchyleniem dotychczasowego oraz udzieleniem nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w związku z wypełnieniem wymogów określonych w art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych (pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia – § 3. niniejszej uchwały), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić § 6. statutu Spółki, w ten sposób, iż uchyleniu podlega dotychczasowe brzmienie § 6. wskazanego Statutu, któremu nadane zostaje nowe następujące brzmienie:

 

,,Kapitał docelowy

 • 6.

1.Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5 z dnia 18 grudnia 2019 r.

3.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.

4.Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,
e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.’’.

 

2.Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

 • 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

 

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie dematerializacji 185.400 akcji Serii A o numerach od A/000001 do A/185400 oraz 296.500 akcji serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500

i wprowadzeniu ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 1.

Dematerializacja i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepis art. 5  ust. 1 pkt 3) oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) uchwala co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i postanawia o dematerializacji 185.400 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od A/000001 do A/185400 oraz dematerializacji 296500 akcji zwykłych na okaziciela Serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500 (,,Akcje’’) oraz wyraża zgodę na złożenie wymienionych wyżej akcji Spółki do depozytu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i postanawia złożyć Akcje opisane w ust. 1 niniejszej uchwały do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę i postanawia wprowadzić Akcje opisane w ust. 1 niniejszej uchwały do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii A i B1, o których mowa w ust.1 niniejszej uchwały,

2) złożenia Akcji Serii A i B1 opisanych w ust. 1 niniejszej uchwały do  depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba,

3) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii A i B1, o których mowa w ust.1,

4) dokonania dematerializacji akcji serii A i B1 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A i B1, o których mowa w ust 1., w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,

5) złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień i oświadczeń do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,

6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii A i B1, o których mowa w ust.1, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów 

Uchwałą nr 6/2019 Zarządu Spółki z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zamiany wszystkich 185 400 akcji imiennych serii A spółki Pure Biologics S.A. na akcje na okaziciela, dokonano zamiany 185.400 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, które były uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadały dwa głosy, na akcje zwykłe na okaziciela serii A.

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A., które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1. 654. 000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące ) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

 1. a) 400(sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela, Serii Ao numerach od A/000001 do A/185400,
 2. b)500(dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, Serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500,
 3. c)100(pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela, Serii B2 o numerach od B2/000001 do B2/544100,
 4. d)410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o numerach od C/000001 do C/146410,
 5. e)590(czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o numerach od D/000001 do D/481590.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 1.654.000

Ogólna liczba głosów w Spółce: 1.654.000 

 1. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu
 2. Pisemna opinia Zarządu Spółki na podstawie art. 447 § 2. w związku z art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji

2.Projekty uchwał.

 1. Formularze

1.Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

2.Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

3.Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

Data publikacji: 21.11.2019

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers