Current reports (PL)
Announcement date: 27/05/2020 16:04

RAPORT ESPI 3/2020 – ZAMIAR UBIEGANIA SIĘ O PRZENIESIENIE NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI NA RYNEK REGULOWANY GPW RAPORT

RAPORT ESPI 3/2020 – ZAMIAR UBIEGANIA SIĘ O PRZENIESIENIE NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI NA RYNEK REGULOWANY GPW
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2020 Z DNIA 27.05.2020 16:04

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A, B1, B2, C i D na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”), a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wymagać będzie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Zarząd zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji oraz procesem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers