Current reports (PL)
Announcement date: 20/09/2019 13:43

RAPORT ESPI 23/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PB004 PUREBIKE

RAPORT ESPI 23/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PB004 PUREBIKE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 23/2019 Z DNIA 20.09.2019 13:43

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (”NCBR”) umowy o dofinansowanie projektu PureBIKE obejmującego “Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE)”, numer umowy: POIR.01.01.01-00-0209/19-00. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, numer naboru: 2/1.1.1/2019).

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 40,42 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 29,87 mln zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r. Wkład własny projektu w wysokości 10,55 mln zł Emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach emisji akcji. Wsparty dofinansowaniem NCBR projekt będzie realizowany w Spółce pod nazwą PureBIKE z identyfikatorem PB004.

Projekt ten będzie stanowił istotną pozycję w pipeline projektów lekowych Spółki w segmencie terapii immunoonkologicznych. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą mogły być zastosowane w pierwszej kolejności w terapii pacjentów cierpiących na potrójnie negatywnego raka piersi.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers