Current reports (PL)
Announcement date: 12/09/2019 14:35

RAPORT ESPI 22/2019 – POZYTYWNA DECYZJA NCBR W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA LEKOWY PROJEKT TYPU „PROOF-OF-CONCEPT”

RAPORT ESPI 22/2019 – POZYTYWNA DECYZJA NCBR W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA LEKOWY PROJEKT TYPU „PROOF-OF-CONCEPT”

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 22/2019 Z DNIA 12.09.2019 14:35

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR ogłosiło wyniki konkursu Konkurs 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim “Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, w którym projekt realizowany w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, przedstawiony przez Emitenta oraz Konsorcjanta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt pt. “Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym” będzie realizowany w spółce z identyfikatorem PB006.

Celem projektu PB006 są badania typu proof-of-concept (dowód koncepcji) kandydata na lek opartego o nośnik aptamery w koniugacie z lekiem cytotoksycznym, działającego w oparciu o strategię celowanej terapii w leczeniu czerniaka. Opracowany zostanie nowy aptamer specyficzny wobec wybranego receptora nadekspresjonowanego w komórkach czerniaka oraz niektórych innych nowotworach. Do opracowania kandydata zostanie wykorzystana platforma Spółki do generowania modyfikowanych aptamerów – PureApta. W ramach współpracy z konsorcjantem nowy koniugat aptamer-lek zostanie przetestowany w testach komórkowych oraz we wstępnych badaniach skuteczności oraz toksyczności na zwierzętach, by uzyskać potwierdzenie założonej koncepcji (proof-of-concept).

Projekt PB006 uzyskał dofinansowanie w ramach nowej inicjatywy NCBR oraz Województwa Dolnośląskiego, w której nacisk położono na szybkie uzyskanie dowodu poprawności koncepcji (proof-of-concept). Trwający 18 miesięcy projekt zakończy się otrzymaniem wyników i kandydata na cząsteczkę terapeutyczną (koniugat aptamer-lek). Pozwoli to na jego dalszy potencjalny rozwój pod kątem pełnych badań przedklinicznych i dalej klinicznych lub poszukiwanie partnera do wspólnego dalszego rozwoju cząsteczki.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a rekomendowana kwota dofinansowania z funduszy unijnych 2 072 126,75 zł. Budżet etapów projektu realizowanych przez Emitenta wynosi 1 411 510,00 zł (koszt całkowity), a rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 1 129 208,00 zł. Wkład własny projektu całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć w pierwszej kolejności z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej emisji akcji serii D, a następnie w ramach przyszłych emisji akcji.

Projekt będący trzecim w portfelu projektów terapeutycznych opartych o wykorzystanie własnościowej platformy generowania aptamerów Pure Biologics S.A. realizowany będzie w latach 2020-2021. W ramach projektu wykonane zostaną badania przemysłowe kandydata na lek od etapu identyfikacji nowych aptamerów rozpoznających wybrany cel molekularny aż do pilotażowego badania typu proof-of-concept na zwierzętach włącznie.

Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Konsorcjum i NCBR, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers