Current reports (PL)
Announcement date: 28/06/2019 15:07

RAPORT ESPI 18/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU APTAMG

RAPORT ESPI 18/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU APTAMG

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 18/2019 Z DNIA 28.06.2019 15:07

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28.06.2019 r. powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (”NCBR”) umowy o dofinansowanie projektu AptaMG obejmującego “Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną”, numer umowy: POIR.01.01.01-00-1166/18-00. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, numer naboru: 4/1.1.1/2018).

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14,73 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 10,78 mln zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r. Wkład własny projektu w wysokości 3,9 mln zł Emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach emisji akcji. Wsparty dofinansowaniem NCBR projekt będzie realizowany w Spółce pod nazwą AptaMG z identyfikatorem PB005.

Projekt ten będzie stanowił istotną pozycję w pipeline projektów aptamerowych Spółki opartych o terapeutyczne wyroby medyczne w segmencie terapii neurodegeneracyjnych chorób rzadkich. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą mogły być zastosowane w pierwszej kolejności w terapii przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers