Current reports (PL)
Announcement date: 31/05/2019 18:28

RAPORT ESPI 15/2019 – POZYTYWNA DECYZJA NCBR W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA PROJEKT ROZWOJU WYROBU MEDYCZNEGO

RAPORT ESPI 15/2019 – POZYTYWNA DECYZJA NCBR W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA PROJEKT ROZWOJU WYROBU MEDYCZNEGO

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 15/2019 Z DNIA 31.05.2019 18:28

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka 4/1.1.1/2018, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt pt. “Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną” będzie realizowany w spółce pod nazwą AptaMG z identyfikatorem PB005.

Celem projektu AptaMG (PB005) jest opracowanie nowego terapeutycznego wyrobu medycznego wykorzystującego technologię aptamerową. Produkt, w postaci filtra biomolekularnego zawierającego modyfikowane cząsteczki DNA _aptamery_ wykazujące wysokie powinowactwo do patogennego czynnika znajdującego się we krwi pacjentów, będzie wykorzystany w terapii medycznej przełomu miastenicznego.

Przełom miasteniczny to stan nagłego pogorszenia objawów miastenii rzekomoporaźnej, charakteryzujący się niewydolnością oddechową stanowiącą zagrożenie życia.

Do opracowania aptamerów, które będą użyte w filtrze biomolekularnym zostanie wykorzystana własna platforma selekcji modyfikowanych cząsteczek PureApta, wdrożona przez Pure Biologics S.A. do użytku w marcu br.

Całkowita wartość projektu wynosi 16,4 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 10,8 mln zł. Wkład własny projektu w wysokości 5,6 mln zł w całym okresie jego realizacji Emitent zamierza pokryć w pierwszej kolejności z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej emisji emisji akcji serii D, a następnie w ramach przyszłych emisji akcji.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023 i obejmuje prace badawcze i rozwojowe, w wyniku których powstanie bezpieczny produkt o udowodnionej skuteczności, a zatem gotowy do wprowadzenia na rynek. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i NCBR, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers