Current reports (PL)
Announcement date: 30/04/2020 17:31

RAPORT EBI 6/2020 – ZAWARCIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ

RAPORT EBI 6/2020 – ZAWARCIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
Raport bieżący EBI 6/2020 Z DNIA 30-04-2020 17:31

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisana została Umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Navigator Capital S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000380467, NIP 951-218-42-03, kapitał zakładowy 844.000 PLN w całości opłacony (Navigator).
W ramach umowy Navigator zobowiązał się do występowania w roli Autoryzowanego Doradcy w trakcie procedowania przed GPW w celu wprowadzenia 185 400 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 296 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Spółki (Akcje) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Przedmiotowa umowa ma charakter tymczasowy, to znaczy że została zawarta jedynie na czas realizacji zadań o których wspomniano, o jej zakończeniu Emitent poinformuje stosownym raportem. Jednocześnie Spółka informuje, że w pozostałym zakresie pozostaje w mocy umowa z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą – Profescapital Sp. z o.o.

Proces dematerializacji i wprowadzenia Akcji do ASO związany jest z ustawowym obowiązkiem dematerializacji wszystkich akcji spółek publicznych do końca 2020 r. oraz Programem Motywacyjnym przygotowanym przez akcjonariuszy założycieli, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 11.10.2019 r. Wszystkie Akcje wprowadzane do ASO objęte będą Umowami Lock up do 31 grudnia 2021 r. Informację o zawartych Umowach Lock up na Akcjach Spółki Emitent przekażę w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers