Current reports (PL)
Announcement date: 23/05/2022 16:27

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 6/2022 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 6/2022 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2022 Z DNIA 23-05-2022 16:27

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 (“Spółka”), KRS 0000712811 działając w oparciu o przepis art. 395, art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) oraz postanowienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 roku na godzinę 10.00 we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 ( budynek: Delta), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ).

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021.
9. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
10. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
11. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
12. Dyskusja/ wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Pełne informacje wraz z dokumentacją do punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.purebiologics.com w zakładce inwestorzy & media – walne zgromadzenia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers