Current reports (PL)
Announcement date: 30/03/2022 17:31

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 5/2022 – POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 5/2022 – POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2022 Z DNIA 30-03-2022 17:31

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 7/03/2022 o powołaniu do składu Zarządu Pana Petrusa Spee i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. Powołanie nastąpiło z dniem 4 kwietnia 2022 roku.

Pan Petrus Spee złożył wobec Spółki oświadczenia z których wynika, że: (i) prowadzi działalność konsultingową poza przedsiębiorstwem Spółki, ale nie jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki (ii) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz (iii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Petrusa Spee zawierający opis jego wykształcenia, kwalifikacji, wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers