Current reports (PL)
Announcement date: 21/11/2023 17:35

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 40/2023 – ZŁOŻENIE WNIOSKU eIND DO FDA W PROJEKCIE PB004 I DECYZJA W ZAKRESIE ROZWOJU PROJEKTU PB003G W KIERUNKU FAZY 0

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 40/2023 – ZŁOŻENIE WNIOSKU eIND DO FDA W PROJEKCIE PB004 I DECYZJA W ZAKRESIE ROZWOJU PROJEKTU PB003G W KIERUNKU FAZY 0

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 40/2023 Z DNIA 21-11-2023 17:35

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 26/2022, 18/2023, 33/2023 oraz 37/2023 Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku powziął informację o złożeniu w dniu 21 listopada 2023 roku przez Intrinsik Corp. w imieniu Spółki zgłoszenia eIND [exploratory Investigational New Drug] do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków [Food and Drug Administration – FDA] z wnioskiem o zgodę na testowanie cząsteczki PBA-0405, kandydata wiodącego w projekcie PB004 w badaniu klinicznym Fazy 0 u pacjentów z nowotworami litymi [„Badanie”]. Po uzyskaniu zgody FDA, Spółka zamierza zakończyć badanie kliniczne Fazy 0 w ciągu sześciu miesięcy od jego rozpoczęcia, mając dostęp do cząstkowych wyników badania w miarę jego postępów.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 26/2022, 17/2023, 36/2023 oraz 37/2023 Spółka informuje, że w wyniku analizy raportów z badań in vivo i w zakresie CMC w projekcie PB003G, w tym dla kandydatów PBA-0091 i PBA-0111 oraz konsultacji z doradcami w zakresie regulacji i prowadzenia badań klinicznych, zadecydowała o kontynuowaniu badań nad kandydatem PBA-0111 zmierzających do dołączenia go do Badania [co może nastąpić po ukończeniu badań uzupełniających oraz uzyskaniu zgody regulatora]. Kandydat zostanie dołączony do trwającego Badania w późniejszym terminie, docelowo planuje się prowadzenie wspólnego badania dla obu kandydatów. Dołączenie PB003G do Badania nie wpłynie na jego harmonogram i całkowity koszt przeprowadzenia badania Fazy 0, który będzie taki sam niezależnie od liczby badanych cząsteczek.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 26/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. badanie kliniczne Fazy 0 zostanie wykonane przez amerykańską spółkę Presage Biosciences Inc. z siedzibą w Seattle. Na mocy umowy Presage Biosciences zobowiązała się m in. do przygotowania Spółki do spotkań z FDA, doradztwa w zakresie złożenia eIND, kwalifikacji ośrodków klinicznych, przeprowadzenia badania klinicznego Fazy 0, zarządzania danymi, monitorowania oraz analizy wyników.

Badanie Fazy 0 będzie miało charakter wieloośrodkowy i otwarty. Przeprowadzone zostanie w USA z udziałem do 15 pacjentów z guzami litymi. Badanie ma pozwolić zidentyfikować wczesne oznaki aktywności farmakodynamicznej PB004 i potencjalnie PB003G, w tym aktywacji komórek odpornościowych i zabijania komórek nowotworowych. Badanie będzie polegało na wstrzyknięciu mikrodawek kandydatów na leki Spółki bezpośrednio do guzów pacjentów.

Informacje dot. PB004

W oparciu o wyniki Badania, Emitent planuje co-development rozwoju klinicznego Fazy 1 w Europie, w tym w Polsce, u pacjentów z nowotworami złośliwymi z limfocytów B, na które otrzymał około 32 mln złotych nierozwadniającego finansowania w ramach grantu Agencji Badań Medycznych.

PBA-0405 jest w pełni ludzkim przeciwciałem IgG1, skierowanym przeciwko ROR1, celowi molekularnemu występującemu w wielu guzach litych i nowotworach hematologicznych, a rzadko w zdrowych tkankach. PBA-0405 został zaprojektowany tak, aby uwidocznić układowi odpornościowemu komórki nowotworowe, a dzięki afukozylacji był zdolny do optymalnej indukcji zabijania komórek nowotworowych przez cytotoksyczne komórki odpornościowe. PBA-0405 to pierwszy związek nakierowany na ROR1 o takim działaniu, który osiągnął tak zaawansowany etap badań.

W badaniach przedklinicznych kandydat PBA-0405 wykazał obiecujące działanie przeciwnowotworowe in vitro oraz in vivo, zarówno w modelu guza litego, jak i w modelu białaczki z limfocytów B. Aby uzyskać zgodę FDA na planowane Badanie, Emitent pomyślnie ukończył badania bezpieczeństwa na humanizowanych myszach z wyindukowanym nowotworem. Ponadto, Pure Biologics wytworzyła produkt leczniczy PBA-0405, który według Spółki spełnia wszystkie wymagania do zatwierdzenia przez FDA.

Badanie Fazy 0 skupi się na wykrywaniu wczesnych oznak aktywności farmakodynamicznej PBA-0405, w tym aktywacji komórek odpornościowych i zabijania komórek nowotworowych, aby potwierdzić terapeutyczny mechanizm działania PBA-0405 w organizmie pacjenta w kontekście mikrośrodowiska guza. W wieloośrodkowym, otwartym badaniu przeprowadzonym w USA przez amerykańską spółkę Presage Biosciences Inc. z siedzibą w Seattle, pacjenci z rakiem głowy i szyi, mięsakiem tkanek miękkich i potrójnie negatywnym rakiem piersi otrzymają pojedynczą doguzową dawkę PBA-0405. W tym celu Pure Biologics pomyślnie ukończyła badania biokompatybilności z oprzyrządowaniem stosowanym w badaniu.

Informacje dot. PB003G

Otrzymane przez Spółkę finalne raporty z badań in vivo [„Raport”] potwierdzają wcześniejsze wnioski Spółki przedstawione w raporcie bieżącym nr 36/2023 dotyczące cząsteczki PBA-0111.

Kandydat PBA-0111 wykazywał ponad czterdziestoprocentowe hamowanie nowotworu w obu modelach zwierzęcych, co było wysoce istotne statystycznie. Dogłębne analizy wykazały zwiększony stosunek pomiędzy potencjalnie zabijającymi raka cytotoksycznymi limfocytami T w guzie a immunosupresyjnymi limfocytami Treg, co odzwierciedla ważny aspekt zamierzonego terapeutycznego sposobu działania mającego na celu zmniejszenie immunosupresji. W badaniu PK przeprowadzonym przez Truly Labs [Lund, Szwecja] na myszach Balb/C, PBA-0111 był stabilny i wykazywał okres półtrwania we krwi typowy dla ludzkiej IgG1.

Kandydaci na leki na bazie BFP, w tym PBA-0091, wykazali zdolność do aktywacji układu odpornościowego u humanizowanych myszy i byli bezpieczni przy maksymalnej badanej dawce [10 mg/kg], ale nie wywierali znaczącego wpływu farmakodynamicznego na liczbę regulatorowych limfocytów T [Tregs] lub wzrost guza. Wyniki skuteczności terapeutycznej na tym etapie badań mogą wynikać ze stosunkowo krótkiego okresu półtrwania BFP obserwowanego we krwi humanizowanych myszy.

Bazując na obiecujących wynikach badań in vitro i dotychczas przeprowadzonych badaniach in vivo oraz opiniach zewnętrznych doradców, Spółka zadecydowała o kontynuowaniu obecnie badań w ramach projektu PB003G wyłącznie nad kandydatem PBA-0111, aby docelowo wprowadzić go do Fazy 0 po przeprowadzeniu badań uzupełniających i po uzyskaniu zgody FDA.

Wybór opracowania kandydata na lek w postaci afukozylowanego przeciwciała, formatu terapeutycznego stosowanego w dotychczas zatwierdzonych lekach, zamiast wysoce innowacyjnego, ale jeszcze nie przetestowanego klinicznie formatu BFP, w znacznym stopniu zmniejszy ryzyko projektu w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

Pure Biologics wyprodukowała substancję leczniczą PBA-0111 i jest w trakcie kontraktowania uzupełniających badań bezpieczeństwa, niezbędnych do złożenia eIND do FDA w celu uzyskania zgody na testowanie PBA-0111 w badaniu klinicznym Fazy 0 z udziałem pacjentów z guzami litymi.

Pure Biologics będzie kontynuować badania nad opracowaniem leku w postaci BFP, w oparciu o jego obiecującą zdolność zabijania nowotworów zaobserwowaną w badaniach z wykorzystaniem tkanek ludzkich in vitro. W przypadku dopracowania formatu BFP Spółka będzie mogła potencjalnie powrócić do rozwoju kandydata na bazie PBA-0091.

Informacje są istotne, jako że dotyczą kluczowego kamienia milowego we flagowych projektach Spółki – realizacji badania Fazy 0.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers