Current reports (PL)
Announcement date: 13/09/2023 21:06

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 38/2023 – PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII I. PLANOWANE ZŁOŻENIE PROSPEKTU SPÓŁKI.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 38/2023 – PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII I. PLANOWANE ZŁOŻENIE PROSPEKTU SPÓŁKI.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 38/2023 Z DNIA 13-09-2023 21:06

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], niniejszym informuje, że w dniu 13 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym [„Uchwała Emisyjna”].

Na podstawie Uchwały Emisyjnej przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 171.000 zł [sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych] w drodze emisji nie więcej niż 1.710.000 [jeden milion siedemset dziesięć tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda [„Akcje Serii I”].

Uchwała Emisyjna została podjęta przez Zarząd Spółki po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I.

Akcje Serii I zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Oferta publiczna Akcji Serii I zostanie przeprowadzona przez Spółkę na podstawie prospektu, o którego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Spółka zamierza niezwłocznie wystąpić [„Prospekt”]. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Akcjach Serii I, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

Pełną treść Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers