Current reports (PL)
Announcement date: 13/09/2023 18:03

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 37/2023 – PODSUMOWANIE REALIZACJI I AKTUALIZACJA PLANÓW ROZWOJU

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 37/2023 – PODSUMOWANIE REALIZACJI I AKTUALIZACJA PLANÓW ROZWOJU

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 37/2023 Z DNIA 13-09-2023 18:03

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. [„Pure Biologics”, „Spółka”] niniejszym przedstawia podsumowanie realizacji Planów Rozwoju Spółki na okres 2023-1H2024 opublikowanych 28.04.2023 r. raportem bieżącym nr 22/2023 oraz ich aktualizację o działania planowane do końca 2024 r. [Plany Rozwoju 2023-2024].

Nadrzędnym celem Spółki pozostaje przyspieszenie opracowywania przełomowych terapii biologicznych w leczeniu schorzeń onkologicznych. Dodatkowym elementem w niniejszym dokumencie jest decyzja Zarządu Spółki o wznowieniu funkcjonowania działalności usługowej celem zapewnienia nowych źródeł przychodów i optymalnego wykorzystania zasobów Spółki.

Do końca 2024 r. Pure Biologics planuje:

1. Dalszy intensywny rozwój działalności w zakresie odkrywania nowych terapii:
1.1. Dalszy intensywny rozwój przedkliniczny, kliniczny i biznesowy lekowych projektów PB004 i PB003G:
a. Do końca 1H 2024 przeprowadzenie klinicznej Fazy 0 [badanie first-in-human] w przypadku projektów PB004 oraz PB003G. Rozpoczęcie Fazy 0 planowane w 2023 r., wstępne wyniki oczekiwane w 1Q 2024.
b. Do końca 1H 2024 przeprowadzenie co najmniej jednej transakcji partneringowej. Preferowanym przez Pure Biologics będzie model kooperacji, w którym Spółka bierze aktywny udział w dalszym rozwoju projektów [intensyfikacja rozmów w związku z uzyskaniem wyników badań in vivo].
1.2. Do końca 2024 r. rozszerzenie portfolio do łącznie pięciu projektów lekowych na różnych etapach rozwoju.

2. Dalszą optymalizację wydatkowania kapitału zewnętrznego, m.in. poprzez:
a. Przesunięcie względem przyjętego harmonogramu zlecenia pełnego pakietu CMC w projekcie PB003G do momentu otrzymania wyników Fazy 0.
b. Rozszerzenie portfolio prowadzonych projektów, co pozwoli zapewnić powtarzalność modelu biznesowego w średniej i długiej perspektywie, w oparciu o oczekiwane finansowanie grantowe, nie wymagające dodatkowych nakładów ze strony Spółki.
c. Kontynuację działań zorientowanych na rozwijanie projektów lekowych i aptamerowych również w formie zewnętrznych spółek celowych.
d. Wznowienie działalności usługowej celem zapewnienia nowych źródeł przychodów i optymalnego wykorzystania zasobów Spółki. Do końca 2025 r. Pure Biologics planuje wypracować z działalności usługowej powyżej 10 mln zł.

Koszty związane z realizacją niniejszych Planów Rozwoju w okresie do końca 2024 r. Spółka szacuje na, 185 mln zł z czego ok. 68,6 mln zł Spółka na datę niniejszych Planów Rozwoju już zabezpieczyła [posiadana gotówka oraz przyznane dotacje], a kwotę w wysokości 50-55 mln zł Spółka planuje zabezpieczyć w formie oczekiwanych dotacji [realizacja nowych projektów, niewymagających dodatkowego kapitału na wkład własny] oraz przychodów z usług komercyjnych. Pozostałą kwotę na poziomie 62-67 mln zł Spółka planuje pozyskać z zewnętrznych źródeł finansowania, wśród których należy wymienić: venture debt, rynek kapitałowy, komercjalizacja projektów, czy wynajem infrastruktury. W przypadku podpisania umowy partneringowej w okresie realizacji niniejszych Planów Rozwoju, może ona zabezpieczyć istotną część lub całość powyższych potrzeb kapitałowych.

Zarząd Spółki uznał przyjęcie Planów Rozwoju na okres 2023-2024 za zdarzenie istotne, ze względu na określenie głównych celów Spółki, których realizacja będzie miała wpływ na jej przyszłą sytuację finansową oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju.

Pełna treść Planów Rozwoju 2023-2024 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers