Current reports (PL)
Announcement date: 13/09/2023 17:57

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 36/2023 – DECYZJE DOTYCZĄCE DALSZEGO ROZWOJU PROJEKTU PB003G

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 36/2023 – DECYZJE DOTYCZĄCE DALSZEGO ROZWOJU PROJEKTU PB003G

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 36/2023 Z DNIA 13-09-2023 17:57

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów ESPI 17/2023 – „Nominowanie Kandydata Wiodącego w Projekcie PB003G” z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz ESPI 22/2023 – „Plany Rozwoju Pure Biologics w okresie 2023-1H2024” z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Pure Biologics”, „Spółka”] niniejszym informuje, że w związku z wynikami badań in vivo cząsteczki PBA-0091, które wskazują na korzystny profil bezpieczeństwa oraz – w ocenie Spółki – niejednoznacznie określają jej potencjał terapeutyczny, Zarząd podjął w dniu 13 września 2023 r. uchwałę w sprawie skierowania kandydata wiodącego w projekcie PB003G, cząsteczki PBA-0091, do dalszego rozwoju w kierunku badania klinicznego Fazy 0, której rozpoczęcie – zgodnie z wcześniejszym harmonogramem – zaplanowane jest pod koniec 2023 r.

Decyzja ta oznacza brak konieczności kontynuacji badań in vivo w modelach zwierzęcych, ograniczając tym samym koszty badań przedklinicznych, a także prowadzi do uzyskania wyników badań first-in-human w perspektywie dwóch kwartałów, zgodnie z wcześniejszymi planami. Jednocześnie Spółka zadecydowała o przesunięciu względem przyjętego harmonogramu potencjalnej decyzji dot. zlecenia pełnego pakietu CMC do momentu otrzymania wyników Fazy 0 w projekcie.

W związku z tym, że we wstępnym badaniu na zwierzętach, jeden z dodatkowych kandydatów na lek [PBA-0111 – afukozylowane przeciwciało monoklonalne w formacie IgG1], wykazał sygnały efektywności, Spółka rozważy dołączenie powyższego kandydata do badania Fazy 0, zaplanowanego pierwotnie wspólnie dla PB004 i PB003G [PBA-0091] w pierwszym półroczu 2024.

Realizacja badań Fazy 0 dla PBA-0091 i ew. kandydata dodatkowego PBA-0111 nie wpłynie na terminowość rozpoczęcia tego badania, zaplanowanego pod koniec 2023 r. oraz na całkowity koszt badania fazy 0.

W ocenie Spółki przyjęty scenariusz działań jest optymalny kosztowo i czasowo dla dalszego planu rozwoju powyższych trzech cząsteczek. Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem Spółka planuje uzyskać wstępne wyniki efektywności u ludzi [badanie first-in-human] w perspektywie pierwszego kwartału 2024. Spółka oczekuje, że mogą to być kluczowe dane z perspektywy prowadzonych rozmów z potencjalnymi partnerami dla umów licencyjnych lub partneringowych.

W kwietniu 2023 r. w oparciu o badania in vitro Spółka dokonała wyboru cząsteczki PBA-0091 na kandydata wiodącego w projekcie PB003G wraz z zestawem cząsteczek zapasowych, oraz rozpoczęła przygotowania do zakontraktowania CMC [produkcji cząsteczki w większej skali], a także uzyskania zgody na rozpoczęcie badań Fazy 0. Cząsteczka PBA-0091 wykazała w badaniach in vitro selektywność, wymaganą stabilność i obiecującą skuteczność, a co ważne wyraźną przewagę konkurencyjną nad obecnymi we wczesnym rozwoju klinicznym terapiami anty-GARP, w kontekście indukowania zabijania zarówno immunosupresyjnych komórek T regulatorowych, jak i komórek nowotworowych.

Szczegółowe okoliczności decyzji:

– Wstępne badania na zwierzętach, przeprowadzone w celu zbadania farmakokinetyki [PK] i farmakodynamiki [PD] dla wybranych cząsteczek w projekcie PB003G, w tym kandydata wiodącego PBA-0091 w formacie terapeutycznym BFP opracowanym przez Pure Biologics, zostały przeprowadzone przez The Jackson Laboratory [Bar Harbor, USA] i GemPharmatech [Nankin, Chiny].

– Kandydat wiodący PBA-0091 i cząsteczki zapasowe w formacie BFP wykazały zdolność do aktywacji układu odpornościowego [komórek NK] u humanizowanych myszy i w maksymalnej testowanej dawce [10 mg/kg] były bezpieczne, ale nie zaobserwowano znaczącego wpływu na liczbę regulatorowych limfocytów T [Treg] oraz na wzrost guza.

– Wyniki bieżących badań na humanizowanych myszach nie odzwierciedlają obserwowanego wcześniej wysokiego potencjału PBA-0091 w zabijaniu komórek nowotworowych w badaniach na ludzkim materiale in vitro, w hodowlach komórkowych kontaktowanych z ludzkimi natywnymi limfocytami. Modele nowotworów u myszy są bardzo cenne w badaniu mechanistycznych aspektów rozwijanych leków, ale mogą błędnie przewidywać skuteczność terapeutyczną u ludzi, na co odpowiedzią ma być przeprowadzenie takich badań w mikrośrodowisku guza u ludzi w ramach fazy 0.

– Wyniki skuteczności terapeutycznej na tym etapie badań mogą być spowodowane stosunkowo krótkim okresem półtrwania BFP obserwowanym we krwi humanizowanych myszy.

– We wstępnym badaniu na zwierzętach, jeden z dodatkowych kandydatów na lek [PBA-0111 – afukozylowane przeciwciało monoklonalne w formacie IgG1], zwiększał stosunek pomiędzy potencjalnie zabijającymi nowotwór cytotoksycznymi limfocytami T w guzie a immunosupresyjnymi limfocytami Treg [pożądany efekt] oraz wykazał hamowanie wzrostu guza charakteryzującego się obecnością komórek nowotworowych posiadających biomarkery GARP/TGF-b1.

W związku z powyższym Spółka zadecydowała o podjęciu następujących działań:

– Aby zbadać potencjał terapeutyczny PBA-0091 u ludzi, Spółka będzie kontynuować badanie skuteczności PBA-0091 zgodnie z wcześniej zapowiadanymi planami [ESPI 22/2023 – „Plany Rozwoju Pure Biologics w okresie 2023-1H2024” z dnia 28 kwietnia 2023]. W tym celu zarząd Pure Biologics w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o celowości prowadzenia kolejnych prac w projekcie PB003G i skierowanie cząsteczki PBA-0091 do rozwoju klinicznego – badania klinicznego Fazy 0 u pacjentów z nowotworem [m.in. z guzami głowy i szyi]. W badaniu tym zostanie oceniony wpływ PBA-0091 na Treg i komórki nowotworowe bezpośrednio w mikrośrodowisku guza 24-72 godziny po miejscowym wstrzyknięciu do guza u pacjentów.

– Spółka przesuwa względem przyjętego harmonogramu zlecenie pełnego pakietu CMC dla PB003G do momentu otrzymania wyników Fazy 0 w projekcie.

– Spółka kończy obecnie prace dla PBA-0091 związane z lekkim pakietem CMC i badania zgodności w celu złożenia do FDA [amerykańskiej Administracji ds. Leków i Żywności] wniosku eIND [exploratory Investigational New Drug] i wystąpienia o pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego Fazy 0. Złożenie wniosku eIND planowane jest w październiku 2023 r.

– Równocześnie w oparciu o pozytywne wstępne wyniki dotyczące hamowania wzrostu nowotworu i wpływu na komórki odpornościowe dla kandydata dodatkowego PBA-0111, Spółka planuje włączyć go również do zaplanowanego badania Fazy 0, pod warunkiem ukończenia uzupełniających badań przedklinicznych i uzyskania do tej pory niezbędnych zezwoleń.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR ze względu na jej istotny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers