Current reports (PL)
Announcement date: 19/06/2023 19:45

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 31/2023 – ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 31/2023 – ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 31/2023 Z DNIA 19-06-2023 19:45

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka” lub “Emitent”] informuje o rejestracji w dniu 19 czerwca 2023 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych na podstawie: [i] uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu, [ii] uchwały nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu, [iii] uchwały nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu, obejmującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240.000 zł w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru przez Zarząd oraz [iv] uchwały nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie emisji 154.272 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 154.272 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o których podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2023 z dnia 26.05.2023 r.

Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers