Current reports (PL)
Announcement date: 26/05/2023 20:32

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 29/2023 – POWOŁANIE ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 29/2023 – POWOŁANIE ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 29/2023 Z DNIA 26-05-2023 20:32

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać do składu Zarządu Pana Filipa Jelenia na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Romualda Harwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Petrusa Spee na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Powołanie nastąpiło z dniem 26 maja 2023 roku.

Pan Filip Jeleń złożył wobec Spółki oświadczenie z którego wynika, że: [i] nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz [ii] nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Romuald Harwas oraz Pan Petrus Spee złożyli wobec Spółki oświadczenia z których wynika, że: [i] prowadzą działalność doradczą poza przedsiębiorstwem Spółki i nie jest ona konkurencyjna wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz [ii] nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawierające opis wykształcenia, kwalifikacji, wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej członków powołanych do składu Zarządu zamieszczone są na stronie internetowej Spółki w zakładce „Nasz zespół”.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers