Current reports (PL)
Announcement date: 11/05/2023 20:35

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 24/2023 – UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA O SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 24/2023 – UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA O SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 24/2023 Z DNIA 11-05-2023 20:35

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 21/2023, Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, które będzie rozpatrywane i zatwierdzane zgodnie z punktem 6 porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers