Current reports (PL)
Announcement date: 22/12/2022 12:39

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 24/2022 – PODSUMOWANIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G ORAZ AKCJI SERII H

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 24/2022 – PODSUMOWANIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G ORAZ AKCJI SERII H

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 24/2022 Z DNIA 22-12-2022 12:39

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu [“Emitent”, “Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G [“Akcje Serii G”] oraz ofertę prywatną akcji zwykłych na okaziciela serii H [“Akcje Serii H”] [Akcje Serii G oraz Akcje Serii H dalej łącznie zwane “Akcjami”].

Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G i H w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki [“Uchwała”].

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Umowy objęcia Akcji Serii G były zawierane w dniach 15 – 19 grudnia 2022 r. Umowa objęcia Akcji Serii H została zawarta z UNISONO CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie [“UNISONO”] w dniu 19 grudnia 2022 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii G zostały objęte poprzez złożenie przez Zarząd Spółki ofert objęcia akcji inwestorom wybranym zgodnie z postanowieniami Uchwały oraz przyjęcie złożonych ofert przez inwestorów. Akcje Serii H zostały objęte w drodze zawarcia umowy objęcia akcji z UNISONO.

W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała: [i] nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 450.000 Akcji Serii G oraz [ii] nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 510.000 Akcji Serii H.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj oferty Akcji Serii G [oferta publiczna w trybie subskrypcji prywatnej] oraz oferty Akcji Serii H [oferta prywatna] nie składano zapisów na Akcje, wobec czego redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 450.000 Akcji Serii G oraz 510.000 Akcji Serii H. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Akcje w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 450.000 Akcji Serii G oraz 510.000 Akcji Serii H. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna Akcji była jednolita dla Akcji Serii G oraz Akcji Serii H i wynosiła 20,00 zł za każdą Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii G zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 11 inwestorom instytucjonalnym oraz 25 inwestorom indywidualnym. Akcje Serii H zostały zaoferowane wyłącznie UNISONO.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte z 11 inwestorami instytucjonalnymi oraz z 25 inwestorami indywidualnymi. Umowa objęcia Akcji Serii H została zawarta z UNISONO.

10. Nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość subskrypcji Akcji Serii G wyniosła 9.000.000 zł. Wartość subskrypcji Akcji Serii H wyniosła 10.200.000 zł. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji wyniosła 19.200.000 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji [w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję] zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers