Current reports (PL)
Announcement date: 28/04/2023 14:37

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 21/2022 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 21/2022 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 21/2022 Z DNIA 28-04-2023 17:13

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu [54-427], ul. Duńska 11 [„Spółka”], KRS 0000712811 działając w oparciu o przepis art. 395, art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 maja 2023 roku na godzinę 12:00 we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48E, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, obejmującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240 000 zł w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru przez Zarząd.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 154.272 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 154.272 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. warunkowego z podwyższenia kapitału zakładowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
16. Dyskusja, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Pełne informacje wraz z dokumentacją do punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.purebiologics.com w zakładce Inwestorzy & Media – Walne zgromadzenia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers