Current reports (PL)
Announcement date: 24/04/2023 17:27

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 20/2023 – ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 20/2023 – ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 20/2023 Z DNIA 24-04-2023 17:27

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [„Ustawa o Ofercie”], niniejszym informuje, że otrzymał od TFI Allianz Polska S.A., działającej w imieniu i na rzecz Allianz Duo FIO, Allianz FIO, Allianz Inwestycje SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO, Allianz SFIO PPK, Bezpieczna Jesień SFIO, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers