Current reports (PL)
Announcement date: 12/12/2022 08:52

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 19/2022 – PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII G I AKCJI SERII H, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY. ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZYSPIESZONEJ BUDOWY KSIĘGI POPYTU.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 19/2022 – PODJĘCIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO POPRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII G I AKCJI SERII H, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY. ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZYSPIESZONEJ BUDOWY KSIĘGI POPYTU.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 19/2022 Z DNIA 12-12-2022 08:52

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu [“Emitent”; “Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 10 grudnia 2022 r. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G i H w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki [“Uchwała”].

Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 225.400 zł do kwoty nie niższej niż 225.400,20 zł oraz nie wyższej niż 321.400 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,20 zł i nie wyższą niż 96.000 zł, w drodze emisji: [i] nie mniej niż 1 i nie więcej niż 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda [“Akcje Serii G”] oraz [ii] nie mniej niż 1 i nie więcej niż 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda [“Akcje Serii H”], z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru.

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G oraz Akcji Serii H leży w interesie Spółki, gdyż ma na celu m.in. optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru umożliwi sprawne pozyskiwanie w krótkiej perspektywie środków pieniężnych od wybranych przez Spółkę inwestorów, którzy będą zainteresowani objęciem znaczącej liczby Akcji Serii G oraz Akcji Serii H, a tym samym istotnym dokapitalizowaniem Spółki.

Akcje Serii G zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie inwestorom kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom innym niż inwestorzy kwalifikowani, w drodze oferty publicznej bez obowiązku sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego. Akcje Serii H zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej UNISONO CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały, cena emisyjna Akcji Serii G oraz cena emisyjna Akcji Serii H będą jednakowe i zostaną ustalone przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na ich ustalenie. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 16/2022 cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. W związku z podjęciem Uchwały, Zarząd podjął również uchwałę o dematerializacji i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G, jak również Akcji Serii H, przy czym dematerializacja i dopuszczenie do obrotu praw do Akcji Serii G uzależnione będzie od spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, jak również Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie [“GPW”]. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej niż 10 stycznia 2024 r.

Ponadto, Zarząd informuje o zawarciu przez Spółkę oraz UNISONO CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA [“Sprzedający”] z Ipopema Securities S.A. [“Ipopema”] oraz Domem Maklerskim Navigator S.A. [“Navigator”] umowy o plasowanie [“Umowa”], której przedmiotem jest pośrednictwo Ipopema oraz Navigator, w tym jako prowadzący księgę popytu, w przeprowadzeniu oferty publicznej w zakresie emisji Akcji Serii G oraz sprzedaży do 510.000 akcji pożyczonych uprzednio przez Sprzedającego od wybranych akcjonariuszy Spółki [“Akcje Sprzedawane”].

Ponadto, w dniu 12 grudnia 2022 r., działając na zlecenie Spółki oraz Sprzedającego, w wykonaniu Umowy, Ipopema oraz Navigator rozpoczęły proces przyspieszonej budowy księgi popytu na Akcje Serii G oraz Akcje Sprzedawane.

Proces przyspieszonej budowy księgi popytu, o którym mowa powyżej zostanie przeprowadzony wśród: [i] inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz [ii] nie więcej niż 149 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani.

Przewiduje się, że proces przyspieszonej budowy księgi popytu zostanie zakończony w dniu 14 grudnia 2022 roku. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych, cena emisyjna Akcji Serii G, finalnie sprzedawana liczba Akcji Sprzedawanych oraz liczba zaoferowanych do objęcia Akcji Serii G zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu, w oparciu o jej wyniki.

Cena emisyjna Akcji Serii G oraz cena Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone w tej samej wysokości.

Akcje Sprzedawane będą nabywane przez inwestorów w ramach transakcji pakietowych lub na podstawie pozagiełdowych umów sprzedaży. Przewiduje się, że transakcje sprzedaży Akcji Sprzedawanych będą zawierane w dniu 15 grudnia 2022 r.

Umowy objęcia Akcji Serii G będą zawierane do 19 grudnia 2022 r., natomiast umowy objęcia Akcji Serii H będą zawierane do 21 grudnia 2022 r.

Spółka oraz Sprzedający zastrzegają prawo do zmiany warunków oferty, w szczególności zmiany terminu jej realizacji oraz liczby Akcji Sprzedawanych i liczby zaoferowanych do objęcia Akcji Serii G, a także do odwołania lub zakończenia oferty, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers