Current reports (PL)
Announcement date: 23/01/2024 18:51

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 1/2024 – INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A. WRAZ Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 1/2024 – INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PURE BIOLOGICS S.A. WRAZ Z TREŚCIĄ PROJEKTÓW UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2024 Z DNIA 23-01-2024 19:08

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 lutego 2024 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się we Wrocławiu [54-202] przy ul. Legnickiej 48 E, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://purebiologics.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia.

Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że zgodnie odpowiednio z art. 431 § 3a i art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał, o których mowa w pkt. 5 i 6 porządku obrad, wymaga obecności na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers