Current reports (PL)
Announcement date: 13/01/2023 16:08

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 1/2023 – REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W WYNIKU EMISJI AKCJI SERII G I H ORAZ REJESTRACJA ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 1/2023 – REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W WYNIKU EMISJI AKCJI SERII G I H ORAZ REJESTRACJA ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2023 Z DNIA 13-01-2023 16:08

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie – informac je bieżąc e i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, Emitent”] informuje o rejestracji w dniu 13 stycznia 2023 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych na podstawie uchwały Zarządu nr 1/12/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G i H w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku, oraz oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki z dnia 21 grudnia 2022 r., o złożeniu którego Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 321.400 zł [trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych] i dzieli się na 3.214.000 [trzy miliony dwieście czternaście tysięcy] akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł [dziesięć groszy] każda akcja.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a. 185.400 [sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 296.500 [dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset] akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
c. 544.100 [pięćset czterdzieści cztery tysiące sto] akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
d. 146.410 [sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć] akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e. 481.590 [czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt] akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f. 600.000 [sześćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g. 450.000 [czterysta pięćdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h. 510.000 [pięćset dziesięć tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Po rejestracji ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 3.214.000 [trzy miliony dwieście czternaście tysięcy] głosów.

Kapitał docelowy w Spółce po emisji akcji serii G i H został objęty w całości, tj. brak jest aktualnie pozostającego kapitału docelowego, który mógłby zostać objęty.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki. Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers