Current reports (PL)
Announcement date: 07/05/2019 10:52

RAPORT BIEŻĄCY EBI 7/2019 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY EBI 7/2019 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 7/2019 Z DNIA 07-05-2019 10:52

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 07 maja 2019 r. swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji złożyli akcjonariusze założyciele dr Piotr Jakimowicz i prof. Jacek Otlewski. Dotychczasowi członkowie, złożyli rezygnacje w intencji powołania na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej, których kompetencje zawodowe oraz doświadczenie branżowe związane z dotychczasowym uczestniczeniem w organach nadzorczych podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym będzie użyteczne we wsparciu prac Zarządu na kolejnych etapach rozwoju Spółki. Ustępujący ze swych funkcji w Radzie Nadzorczej akcjonariusze założyciele, mając na uwadze ich kompetencje naukowe, przejdą do zadań związanych bezpośrednio z obszarem projektów badawczo-rozwojowych Emitenta.

Jednocześnie w dniu 07 maja 2019 r. dr Filip Jeleń na mocy uprawnień osobistych akcjonariusza zapisanych w § 19 ust. 4 Statutu Spółki powołał: Pana dr. Tadeusza Wesołowskiego oraz Pana Andrzeja Kierzkowskiego na nowych członków Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanych członków Rady Nadzorczej jest wspólna z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej:

Dr Tadeusz Wesołowski

Pan Tadeusz Wesołowski, jako członek Rady Nadzorczej, powołany został do pierwszej 5-letniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Pure Biologics SA, która wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

Dr Tadeusz Wesołowski ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prywatnych inwestycji w branży nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior. Prowadzona przez Niego działalność nie ma znaczenia dla Emitenta.
Pan Tadeusz Wesołowski w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem lub wchodził w skład organów zarządzających lub nadzorczych następujących spółek prawa handlowego:
1) NEUCA S.A. – Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz;
2) PZ CORMAY S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2016 r., akcjonariusz;
3) PFM.PL S.A. – Członek Rady Nadzorczej do 2016 r., akcjonariusz;
4) SORS Holdings Limited – Członek Rady Dyrektorów;
5) PRIVATECH Holdings Limited – Członek Rady Dyrektorów, udziałowiec do 2016 r.;
6) NUTRICO Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 2016 r., udziałowiec;
7) Supercar Club Poland S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
8) INOVO Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz udziałowiec;
9) EXPERIOR Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A. – Członek Rady Nadzorczej, udziałowiec;
10) NANOGROUP S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
11) INNOVATION NEST II SCSp – Członek Rady Nadzorczej od 2017 r.;
12) Health Holding S.A. – alcjonariusz od 2016 r.;
13) Investment Vehicle of YouNick Sp. z o.o. Sp. K. – udziałowiec od 2017 r.
14) Selvita S.A. – Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz;
15) Sky Investments Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i udziałowiec od 2017 r.;
16) Poland Growth Fund III Heyka Capital Markets Group Sp. z o.o. Sp. K. S.K.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2017 r.;
17) Dr Zdrowie S.A. – akcjonariusz do 2016 r.;
18) Universe Holding Sp. z o.o. Sp. K. – Prezes Zarządu i wspólnik w latach 2016-2017;
19) Strong Holdings SCSp – wspólnik i Członek Rady Dyrektorów od 2016 r. do 2017 r.;
20) Traffic Holdings Sp. z o.o. – udziałowiec i Prezes Zarządu od 2019 r.;
21) BRASTER S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej do stycznia 2019 r., akcjonariusz;
22) UNIVERSE Holding Sp. z o.o. – udziałowiec i Prezes Zarządu do 2017 r.;
23) TW Investments Limited – udziałowiec i Dyrektor (Członek Zarządu0 do 2016 r.;
24) SKY INVESTMENT Sarl – Członek Rady Dyrektorów od 2018 r.;

Pan dr Tadeusz Wesołowski nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat. W tym samym okresie pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów:
1) Sky Investments Sp. z o.o. – likwidacja spółki w 2017 r.;
2) Universe Holding Sp. z o.o. Sp. K. – rozwiązanie spółki w 2017 r.;
3) Strong Holdings SCSp – likwidacja spółki w 2017 r.;
4) TW Investments Limited – likwidacja spółki w 2017 r.;
5) Nutrico Sp. z o.o. z dniem 19.02.2019 r. została postawiona w stan upadłości.

Pan Tadeusz Wesołowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej w stosunku do Emitenta. Nie figuruje również w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Kierzkowski

Pan Andrzej Kierzkowski, jako członek Rady Nadzorczej, powołany został do pierwszej 5-letniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Pure Biologics SA, która wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

Pan Andrzej Kierzkowski ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Wydawca, informatyk, inwestor indywidualny. Współzałożyciel i od wielu lat członek zarządu przedsiębiorstw związanych z rynkiem wydawniczym, w tym Helion SA i helion.pl. Posiada doświadczenie w budowie startupów i M&A. Od wielu lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw, w szczególności na pierwszych etapach rozwoju. Prowadzona przez Niego działalność nie ma znaczenia dla Emitenta.
Pan Andrzej Kierzkowski w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem lub członkiem organów zarządzających lub nadzorczych następujących spółek prawa handlowego:
Zarząd:
1) Od dnia 22 grudnia 2000 r. do teraz – Helion S.A.
2) Od dnia 11 maja 2011 r. do teraz – Helion.pl Sp. z o.o.
3) Od dnia 8 maja 2012 r. do teraz – HMEDIA Sp. z o.o.
4) Od dnia 8 maja 2012 r. do teraz – HLOGISTYKA Sp. z o.o.
5) Od dnia 31 lipca 2009 r. do teraz – Helion B2B Sp. z o.o.
6) Od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 15 stycznia 2019 r. – Mercurius Gliwice Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza:
1) Od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 27 marca 2019 r. – Złote Myśli Sp. z o.o.
Wspólnik/akcjonariusz:
1) Od dnia 22 grudnia 2000 r. do teraz – Helion S.A. (akcjonariusz)
2) Od dnia 23 stycznia 2014r do teraz – HMEDIA Sp. z o.o. Sp. k. (komandytariusz)
3) Od dnia 11 października 2013 r. do teraz – HMEDIA Sp. z o.o. S.K.A. (akcjonariusz)
Likwidator:
1) Od dnia 15 stycznia 2019 r. – Mercurius Gliwice Sp. z o.o.

Pan Andrzej Kierzkowski nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat. W tym samym okresie pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, dla których:
1) W dniu 15 stycznia 2019 r. została podjęta uchwała o likwidacji Mercurius Gliwice Sp. z o.o., w której Andrzej Kierzkowski był członkiem zarządu, a obecnie jestem likwidatorem.
2) W dniu 26 czerwca 2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego UPZ Dystrybucja Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z treścią uchwały wspólników z dnia 4 maja 2015 r. o zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała o postawieniu spółki w stan likwidacji została podjęta w dniu 25 czerwca 2014 r.
3) W dniu 3 września 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego UPZ Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z treścią uchwały wspólników z dnia 16 kwietnia 2014. o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji.

Pan Andrzej Kierzkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej w stosunku do Emitenta. Nie figuruje również w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers