Wykorzystujemy potencjał
przeciwciał i aptamerów by
poprawić jakość życia pacjentów

O spółce

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną, specjalizującą się w pracach B+R w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, terapii pozaustrojowych i diagnostyki. Badania prowadzone są w ramach portfolio terapeutycznego, obejmującego 5 kluczowych projektów (trzy projekty rozwoju leków biologicznych, dwa projekty rozwoju terapii pozaustrojowych z zastosowaniem aptamerów). Wykorzystując opracowane platformy technologiczne PureSelect2 i PureApta, Spółka prowadzi również badania kontraktowe w zakresie selekcji przeciwciał i aptamerów do zastosowań medycznych oraz produkcji, oczyszczania i analizy białek rekombinowanych.

Mocne strony Pure Biologics:

  • Unikalne kompetencje w obszarach selekcji przeciwciał i aptamerów oraz produkcji i analityce białek.
  • Portfolio przełomowych projektów badawczych w obszarze immunoonkologii i chorób rzadkich.
  • Koncentracja na lekach biologicznych i terapiach pozaustrojowych first-in-class
  • Pełna kontrola nad wszystkimi badaniami w kluczowej fazie odkrywania leku – wszystkie fazy aż do badań przedklinicznych są realizowane przez Spółkę
  • Możliwość generowania dużej liczby nowych cząsteczek wiodących dzięki autorskim platformom technologicznym PureSelect2 i PureApta
  • Nowoczesne zaplecze badawcze i zespół specjalistów o wysokich kompetencjach.

Prospekt emisyjny

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty Akcji serii E, zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych jest Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami do Prospektu (po ich zatwierdzeniu przez KNF) i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna obejmuje łącznie do 600.000 akcji (sześćset tysięcy) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN.

Emitent oferuje Akcje Serii E w następujących transzach: i) w ramach Transzy Detalicznej (TD) – oferuje do 100.000 sztuk Akcji Serii E, ii) w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) – oferuje do 500.000 sztuk Akcji Serii E.

O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane będą stanowić 26,62% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 26,62% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Harmonogram oferty

Poniższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane są niezależne od Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

9 listopada 2020

Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej)

12–20 listopada 2020

Road Show

20 listopada 2020

Ustalenie Ceny Maksymalnej

23 listopada 2020

Budowa Księgi Popytu (do godz. 16.00)

23 listopada 2020

Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych (do końca dnia)

24–30 listopada 2020

Zapisy na Akcje Oferowane (zarówno w TII i TD - w dniu 30 listopada 2020 roku zapisy do godz. 17.00)

3 grudnia 2020

Przydział Akcji Oferowanych

ok. 14 dni od przydziału Akcji Oferowanych

Przewidywany termin Dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji serii E na rynku regulowanym

Zapisy na akcje serii E

Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, występujący jako Koordynator Oferty. Koordynator Oferty organizuje konsorcjum firm inwestycyjnych – członków Giełdy, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej (Członkowie Konsorcjum Detalicznego). Lista POK Członków Konsorcjum Detalicznego uprawnionych do przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych.

Zapisy są przyjmowane zgodnie z harmonogramem oferty. Zapisy są składane po Cenie Emisyjnej.

Inwestor Indywidualny w Transzy Detalicznej, oprócz ceny za nabywane Akcje, poniesie koszty prowizji maklerskiej w wysokości określonej przez firmę inwestycyjną przyjmującą Zapis na Akcje Serii E. Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej będącym Członkiem Konsorcjum Detalicznego.

Minimalna liczba Akcji w zapisie w Transzy Detalicznej – 20 sztuk
Maksymalna liczba Akcji w zapisie w Transzy Detalicznej – 40 000 sztuk

Inwestor Indywidualny może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapisy wiele Zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych na wszystkich złożonych Zapisach za pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 40.000 (czterdzieści tysięcy) Akcji Oferowanych.

Notowanie akcji oferowanych na GPW

Obecnie Akcje Istniejące Spółki notowane są na zorganizowanym rynku NewConnect (kod ISIN: PLPRBLG00010). Po dokonaniu przydziału Akcji serii E, Spółka podejmie działania w celu zakończenia notowań Akcji Istniejących na rynku NewConnect oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Istniejących i Akcji Oferowanych. Intencją Spółki jest wprowadzenie do obrotu Akcji Istniejących równolegle z Prawami do Akcji oraz niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, zarejestrowanie Akcji Oferowanych pod tym samym kodem ISIN, którym oznaczone są obecnie Akcje Istniejące (kod ISIN: PLPRBLG00010).

Cele emisyjne

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą do 57 mln PLN. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty. Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji Akcji Serii na realizację celów strategicznych, w tym nowe i kontynuowane prace w ramach portfolio projektów badawczo-rozwojowych.

1. Realizacja Kluczowych Projektów

Finansowanie wkładów własnych na realizację Kluczowych Projektów w ramach zawartych umów o dofinansowanie – do 47,8 mln PLN

2. Rozbudowa infrastruktury

Finansowanie rozwoju zaplecza laboratoryjno–badawczego – do 4,6 mln PLN

3. Rozszerzenie programu badawczego

Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z obecnie realizowanych programów o nowe wskazania zastosowania klinicznego - do 4,4 mln PLN

Kontakt dla Inwestorów

Martyna Koj

Dyrektor Biura Zarządu, Pełnomocnik ds. Relacji Inwestorskich
ISTOTNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.654.000 akcji Spółki („Akcje Istniejące”), tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600.000 Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 600.000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie”).

W dniu 6 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt, wraz  z ewentualnymi  suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://purebiologics.com/pl/oferta-publiczna/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wstecz
ISTOTNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.654.000 akcji Spółki („Akcje Istniejące”), tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600.000 Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 600.000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie”).

W dniu 6 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt, wraz  z ewentualnymi  suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://purebiologics.com/pl/oferta-publiczna/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów