Aktualności
5 Kwietnia
2023

Projekt PB003G – nominowanie kandydata wiodącego

W ramach projektu PB003G rozwijany jest potencjalny lek biologiczny o podwójnym działaniu, który jednocześnie eliminuje immunosupresyjne regulatorowe limfocyty T (Treg) w mikrośrodowisku guza oraz stymuluje cytotoksyczne limfocyty NK i T do bezpośredniego zwalczania komórek nowotworowych. To atrakcyjna koncepcja leku o bardzo silnej przewadze konkurencyjnej w kontekście komercjalizacji na rynku terapii nowotworów. Proponowane podejście terapeutyczne cechuje się wyraźnymi przewagami w stosunku do innych aktywów we wczesnych etapach rozwoju klinicznego, które z uwagi na swój mechanizm działania stanowią istotny punkt odniesienia dla Pure Biologics.

  • Cząsteczka PBA-0091 będzie rozwijana jako nowa terapia immunoonkologiczna celująca w białko GARP i znajdzie zastosowanie w leczeniu nowotworów, dla których wciąż istnieje niezaspokojona potrzeba medyczna.
  • Cząsteczka rozwijana jest w unikalnym, opracowanym przez Pure Biologics formacie Bifunctional Fusion Protein (BFP, bimodalne białko fuzyjne), który wykazuje znacznie wyższą efektywność w zabijaniu komórek nowotworowych niż konwencjonalne przeciwciała, dzięki angażowaniu szerszej populacji komórek układu immunologicznego.
  • Wraz z wyselekcjonowaniem kandydata wiodącego, rozpoczeliśmy przygotowania do zakontraktowania CMC (produkcji cząsteczki w większej skali) oraz badań przedklinicznych. Oczekujemy, że pierwsze wyniki badań skuteczności przeciwnowotworowej PBA-0091 w modelach zwierzęcych będą dostępne pod koniec II kw. br.
  • Rozpoczeliśmy przygotowania do uzyskania formalnych zgód na rozpoczęcie jeszcze w 2023 r. fazy 0 badania klinicznego, mającego na celu określenie wstępnej lokalnej efektywności klinicznej w badaniach na ludziach. Zakończenie fazy 0 oczekiwane jest w II kw. 2024 r.
  • Zakładamy, że w dalszym toku projektu PB003G możliwe będzie rozpoczęcie klinicznej fazy 1 pod koniec roku 2024 i badanie mogłoby objąć pacjentów z guzami litymi.
  • Zabezpieczyliśmy łącznie ok. 48 mln zł na współfinansowanie rozwoju przedklinicznego i klinicznego PB003 z nierozwadniających źródeł dotacyjnych.

Dr Pieter Spee, Członek Zarządu oraz dyrektor ds. naukowych Pure Biologics wyjaśnia:

To dla nas bardzo istotny kamień milowy. PBA-0091 jest naszą pierwszą cząsteczką opracowaną w unikalnym, autorskim formacie Bifunctional Fusion Protein (BFP). Wybrany kandydat wiodący PBA-0091 wykazuje się selektywnością i stabilnością, a co ważniejsze, wyraźną przewagą konkurencyjną nad obecnymi we wczesnym rozwoju klinicznym terapiami anty-GARP w kontekście indukowania zabijania zarówno immunosupresyjnych komórek T regulatorowych, jak i komórek nowotworowych. Projekt PB003G postępuje zgodnie z planem w kierunku rozwoju klinicznego. Zespół projektowy wypracował bez wątpienia sukces, jakim jest nominowanie do dalszego rozwoju wiodącej cząsteczki o wysokiej selektywności, wymaganej stabilności i bardzo obiecującej skuteczności. Ścieżka rozwoju przez kliniczną fazę 0, skupiającą się na przedstawieniu dowodu skuteczności terapeutycznej w otoczeniu prawdziwego guza nowotworowego u pacjentów, poprzedzającą klasyczne badania kliniczne faz 1-3, w pełni wpasowuje się w naszą biznesową strategię „Smart Immuno-oncology”. To podejście pozwoli nam wygenerować istotne dane dla PBA-0091 u pacjentów, które z kolei będą stanowić podstawę znacznego wzrostu wartości aktywów w perspektywie przyszłej komercjalizacji projektów rozwoju leków Pure Biologics.

Dr Filip Jeleń, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pure Biologics komentuje:

Zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem, nominowaliśmy pierwszego kandydata wiodącego w projekcie PB003G. Równolegle pracujemy nad wyłonieniem drugiej zapowiedzianej cząsteczki wiodącej – w projekcie PB004. Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć fazę 0 badania klinicznego w obu projektach, co pozwoli nam określić wstępną efektywność terapeutyczną rozwijanych przez nas kandydatów na lek w otoczeniu ludzkiego guza nowotworowego.

W II kw. 2023 r. planowane jest przeprowadzenie pierwszych badań w modelach zwierzęcych z autorskimi cząsteczkami, określenie właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych (PK/PD) oraz rozpoczęcie przedklinicznych badań bezpieczeństwa. Na drugą połowę 2023 r. zaplanowano zakontraktowanie opracowania procesu produkcji kandydata na lek (etap CMC) i złożenie zgłoszenia eIND (exploratory IND, forma aplikacji o dopuszczenie do badań klinicznych w amerykańskiej agencji FDA) oraz rozpoczęcie badania klinicznego fazy 0 (pierwszych badań u ludzi po podaniu lokalnym badanej cząsteczki do guza). Zakończenie badania fazy 0 oczekiwane jest w II kw. 2024 r.

W grudniu 2022 r. Pure Biologics poinformowała o przyspieszeniu rozwoju i koncentracji działań na projektach PB003 i PB004, dla których posiada zabezpieczone finansowanie grantowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Badań Medycznych w łącznej kwocie ok. 100 mln zł. Plany Spółki zorientowane są – dzięki synchronicznemu rozwojowi projektów PB003 i PB004 – na przyspieszenie postępów prac i optymalizację kosztów w projektach.

Oba projekty planujemy realizować w nowatorskim podejściu, zakładającym przeprowadzenie badania klinicznego fazy 0, która może pozwolić uzyskać pierwsze informacje o efektywności związków u ludzi nawet dwa lata szybciej, niż w przypadku klasycznego podejścia, opartego na fazie I i II badań klinicznych. Jednocześnie dane te uzyskane zostaną przy nakładach finansowych znacząco niższych niż w przypadku wspomnianego klasycznego podejścia. W grudniu 2022 r. Spółka poinformowała o zawarciu z amerykańską spółką Presage Biosciences Inc. umowy dot. pierwszego podania u ludzi cząsteczek PB003 i PB004 w ramach fazy 0. Rozpoczęcie badania planowane jest na IV kw. 2023 r. Zakładamy, że rozpoczęcie klinicznej fazy 1 może być możliwe pod koniec roku 2024 i badanie mogłoby objąć pacjentów z guzami litymi.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów