S
PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PURE
BIOLOGICS
S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31
GRUDNIA
2020
R
.
Sprawozdanie zawiera 7 stron
Poznań, dnia 31 marca 2021 r.
1
think
big
, think
business
S
PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Pure Biologics S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (dalej „Spółka”, „Jednostka”), na które składają się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące
sumę bilansową w wysokości 18 942 tys. zł,
sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku wykazujące całkowity stratę w wysokości 11 756 tys. zł,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
w wysokości 8 005 tys. zł,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
w wysokości 4 965 tys. zł,
informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające,
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
Jednostki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 31 marca 2021 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z 27 maja 2014 roku,
str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana
2
think
big
, think
business
w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz
firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy
się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach,
w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Kontynuacja działalności
Załączone sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności gospodarczej przez Spółkę
w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez
okres co najmniej 12 miesięcy od końca
okresu sprawozdawczego.
Ze względu na poniesioną stratę całkowitą
w wysokości 11 756 tys. oraz na fakty,
kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 roku
przyjął wartość ujemną, Zarząd Jednostki
dokonał na moment sporządzenia
sprawozdania finansowego oceny wpływu
zaistniałej sytuacji na kontynuację
działalności, w tym na przyszłe przepływy
pieniężne, między innymi poprzez analizę
wpływu na ynność finansową oraz kapitał
własny skutków dokonanej emisji akcji z roku
2020, która została zarejestrowana po dniu
bilansowym.
Szczegółowe informacje dotyczące kontynuacji
działalności, w tym istotnych zdarzeń po dniu
bilansowy, zarządzania kapitałem oraz ryzyk
finansowych zostały przedstawione punkcie 4
W ramach naszych procedur badania
zapoznaliśmy się z:
budżetem oraz rachunkiem przepływów
pieniężnych na rok 2021 przygotowanymi
przez Zarząd Spółki,
warunkami zawartych umów dotacyjnych,
w tym harmonogramami wydatków oraz
wymaganymi wkładami własnymi do realizacji
projektów,
protokołami z posiedzeń Zarządu, Rady
Nadzorczej,
omówiliśmy te plany z Zarządem Spółki i
oceniliśmy wiarygodność danych ujętych dla
celów przygotowania budżetu oraz
ustaliliśmy, czy istnieje odpowiednie
uzasadnienie dla założeń dących u
podstaw sporządzenia prognoz,
omówiliśmy z Zarządem Spółki wyniki
przeprowadzonej przez Zarząd analizy zdarzeń
po dniu bilansowym,
zapoznaliśmy się z aktualnym poziomem
środków pieniężnych, w tym również
zweryfikowaliśmy wpływ po dniu bilansowym
środków pieniężnych z tytułu dokonanej emisji
3
think
big
, think
business
„Podstawowych informacji” oraz w notach
nr 19, 26 oraz 27 sprawozdania finansowego.
w kwocie ponad 52 000 tys. zł,
omówiliśmy z Zarządem Spółki ewentualne
zdarzenia, jakie mogłyby w istotny sposób
wpływać i modyfikować założenie kontynuacji
działalności,
oceniliśmy również adekwatność ujawnień
w sprawozdaniu finansowym, w tym zdarzeń
po dniu bilansowym.
Ujmowanie pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu dotacji
Przychody z tytułu dotacji za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2020 roku wyniosły 16 087
tys. zł. Spółka ujmuje przychody z tytułu
dotacji zgodnie MSR 20 „Dotacje rządowe oraz
ujawnianie informacji na temat pomocy
rządowej”.
Spółka dokonuje oszacowania przysługującej
jej w ramach umowy dotacji oraz planowanych
kosztów koniecznych do poniesienia w celu
realizacji projektu i na bazie tych szacunków,
stosując metodę pomiaru stopnia
zaawansowania opartą na nakładach,
rozpoznaje przychody z tytułu dotacji i ujmuje
związane z nimi koszty. Metoda rozpoznawania
przychodów z tytułu wyżej opisanych
projektów wymaga istotnych szacunków
Zarządu w zakresie stopnia zaawansowania.
Określenie momentu rozpoznania przychodu
oraz odpowiednia prezentacja przychodów w
sprawozdaniu finansowym również wymagają
szeregu istotnych szacunków oraz osądów ze
strony Zarządu. Z uwagi na to, że dokonanie
niewłaściwego szacunku Zarządu w tym
obszarze może powodować błędne ustalenie
przychodów z tytułu dotacji, uznajemy
niniejsze zagadnienie za kluczową sprawę
badania.
Informacje dotyczące zasad ujmowania
przychodów z tytułu dotacji oraz ujawnienia
dotyczące dotacji zostały zaprezentowane
w notach nr 2 i 24 sprawozdania finansowego.
W ramach badania sprawozdania finansowego
dokonaliśmy oceny przyjętych zasad
rachunkowości w zakresie ujmowania i prezentacji
przychodów z tytułu dotacji pod kątem zgodności
z MSSF:
Dla przychodów z tytułu dotacji:
przeanalizowaliśmy działanie procesów oraz
oceniliśmy kluczowe mechanizmy kontrolne w
ramach Spółki dotyczące rozliczania dotacji,
na wybranej próbie projektów dotacyjnych
wykonaliśmy testy wiarygodności budżetów
projektowych, które stanowiły podstawę do
wyznaczenia stopnia zaawansowania,
ustalenia wysokości dotacji oraz ujęcia
przychodu, a także ustalania budżetów
projektów,
przeprowadziliśmy analizę historyczną
realizacji budżetów projektowych dla istotnych
projektów zakończonych w danym roku
obrotowym w celu porównania szacunków i
budżetów projektów niezakończonych, a także
w celu oceny trendów w zakresie kosztów
pracowniczych, które w znaczącej części
determinują szacunek kosztów pozostałych do
poniesienia do zakończenia projektu,
porównując, czy te trendy odzwierciedlone
w testowanej próbie projektów;
przedyskutowaliśmy z Zarządem Spółki wyniki
analizy Zarządu zdarzeń po dniu bilansowym,
w tym oce Zarządu co do wpływu
potencjalnych skutków epidemii COVID-19 na
realizowane przez Spółkę projekty;
poprzez procedury analityczne, weryfikację
dokumentów księgowych oraz analizę
wykonanych przez nas raportów z dziennika
księgowań oceniliśmy poprawność ujmowania
przychodów w czasie oraz poprawność
wartości rozpoznanych przychodów w
poszczególnych okresach.
Zweryfikowaliśmy wpływy środków
dotacyjnych w ciągu roku oraz po dniu
bilansowym.
Ponadto dokonaliśmy oceny prezentacji
i dokonanych ujawnień w sprawozdaniu
finansowym dotyczących dotacji.
4
think
big
, think
business
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem,
a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji
Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu