Projekty unijne

PB001 MultiBody

Rak jelita grubego (ang. Colorectal Cancer, CRC) jest drugim najczęstszym rakiem rozpoznawanym u kobiet i trzecim najczęściej występującym u mężczyzn. Zgodnie ze wskaźnikiem 5-letniego przeżycia, szansa na wyleczenie wynosi około 65%. Stosowanie terapii, w których celem działania przeciwciał są immunologiczne punkty kontrolne, a dokładniej ich hamowanie, niosą nadzieję na skuteczne leczenie pacjentów, nawet tych u których występuje złośliwa odmiana raka. W ramach projektu PB001, Pure Biologics ma na celu opracowanie rekombinowanego bispecyficznego przeciwciała jako potencjalnego terapeutycznego kandydata w immunoterapii raka jelita grubego.

ZAŁOŻENIA

W projekcie PB001 Pure Biologics planuje opracowanie rekombinowanego bispecyficznego przeciwciała monoklonalnego jako potencjalnego kandydata terapeutycznego w immunoterapii raka jelita grubego. Przeciwciało będzie jednocześnie skierowane na limfocyty cytotoksyczne, jak i na antygen na powierzchni guza (komórki nowotworowej). Kluczowe aspekty projektu obejmują wybrane cele i ich zróżnicowaną ekspresję w stanie choroby. Uwypukla to nowatorski, wcześniej nie stosowany mechanizm działania, polegający na jednoczesnym zaangażowaniu i aktywacji komórek cytotoksycznych.

OPIS

 

Mechanizm działania PB001

 

Terapie hamujące immunologiczne punkty kontrolne są bardzo atrakcyjne przy opracowywaniu nowych leków. Nasza Spółka zidentyfikowała dwa obiecujące cele molekularne: dla jednego z nich nadekspresja w komórkach nowotworowych jest znaczna, natomiast w zdrowych znikoma; drugi prezentowany jest na wybranych populacjach limfocytów T-immunologicznych komórek obronnych. Celem działania zamierzonego leku będzie aktywacja komórek odpornościowych, normalnie nie zaangażowanych w zwalczanie nowotworu.

Aby miała miejsce odpowiedź immunologiczna przeciwko komórce nowotworowej, muszą być spełnione dwa warunki: rozpoznanie komórek nowotworowych przez limfocyty T i aktywacja limfocytów. Zidentyfikowano różne receptory i ligandy regulujące ścieżkę angażowania limfocytów T poprzez ich stymulację i/lub hamowanie. Cząsteczki te nazywane są immunologicznymi punktami kontrolnymi, a ich regulacja jest jedną z najbardziej obiecujących terapii przeciwnowotworowych przyszłości. Spodziewamy się, że nasze nowe bispecyficzne przeciwciało typu first-in-class będzie synergicznie sterować połączeniem lub zaangażowaniem czynników, które:
– odwracają wyczerpanie komórek T i aktywują limfocyty w środowisku nowotworu,
– kierują leukocyty (limfoidalne lub szpikowe) do atakowania komórek nowotworowych.
Aby przetestować te hipotezy, zostanie przeprowadzona seria eksperymentów in vitro charakteryzujących biologiczne mechanizmy działania w hodowli komórkowej. Po pomyślnym zademonstrowaniu skuteczności w systemach in vitro, zostaną przeprowadzone badania in vivo. W ramach testów zbadany zostanie profil toksykologiczny, dobrane zostaną dawki terapeutyczne oraz skuteczność bispecyficznych przeciwciał. Do testów zostaną wykorzystane humanizowane myszy, wykazujące ekspresję wybranych antygenów. Finalnym etapem projektu będzie badanie kliniczne wczesnej fazy u pacjentów z nowotworem jelita grubego i odbytu.

POSTĘPY PROJEKTU

Pure Biologics przygotowuje się obecnie do rozpoczęcia testów funkcjonalnych kandydatów na lek. Będą one polegać na pomiarze odpowiedzi immunologicznej komórek odpornościowych i komórek rakowych wynikłej z traktowania przeciwciałami. Oczekiwanym rezultatem będzie aktywacja limfocytów (komórek odpowiedzialnych za indukcję odporności) i skierowanie odpowiedzi immunologicznej na zniszczenie komórki nowotworowej. Uruchomiliśmy również pierwsze modelowe badanie przedkliniczne in vivo na myszach dla potwierdzenia zakładanego mechanizmu działania cząsteczki bispecyficznej. Badania są prowadzone na myszach z ludzkim układem odpornościowym. W trakcie eksperymentu jest badana ewentualna toksyczność modelowego przeciwciała oraz jego wpływ na żywotność oraz procesy nowotworzenia u myszy.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł: Rozwój leku opartego o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość: PLN 32 037 380,00
Wkład Funduszy Europejskich: PLN 23 988 056,00
Start: 2 lutego 2018
Koniec: 31 grudnia 2023

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów