Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 21/11/2019 12:40

RAPORT EBI 16/2019 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT EBI 16/2019 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 16/2019 Z DNIA 21.11.2019 12:40

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Spółka ,Emitent) zwołuje na dzień 18 grudnia 2019 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc, Julita Jastrzębska-Kurdziel Spółka Cywilna, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 50-038 Wrocław, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej.
5. Zmiana statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Wprowadzenie akcji serii A i B1 na rynek NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 2 grudnia 2019 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów