Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 23/10/2019 12:28

RAPORT EBI 14/2019 – PODJĘCIE UCHWAŁY O ZAMIANIE AKCJI SERII A

RAPORT EBI 14/2019 – PODJĘCIE UCHWAŁY O ZAMIANIE AKCJI SERII A

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 14/2019 Z DNIA 23.10.2019 12:28

Zarząd Pure Biologics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na wniosek Akcjonariuszy Założycieli Spółki na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki podjął w dniu 23 października 2019 r. uchwałę o dokonaniu zamiany wszystkich 185 400 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii A (Akcje), powodującej jednocześnie, zgodnie z §8 ust.3 Statutu Spółki utratę uprzywilejowania tych Akcji.
Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela. Z chwilą podjęcia uchwały o zamianie akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii A.
Akcje objęte uchwałą były uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję serii A przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 20,15% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu zamiany wszystkie akcje serii A będą stanowić 12,09% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 1 654 000, zamiast dotychczasowych 1 839 400 głosów, co oznacza, że nie ma już w spółce akcji uprzywilejowanych co do głosu. Wysokość kapitału akcyjnego nie uległa zmianie.

Zgodnie z wnioskami Akcjonariuszy Założycieli (raport bieżący z dnia 21 października 2019 r.) oraz w nawiązaniu do utworzonego przez nich Programu Motywacyjnego (raport bieżący z dnia 11 października 2019 r.) zamiarem Zarządu Spółki jest wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów