Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 20/05/2019 15:04

RAPORT EBI 10/2019- REJESTRACJA W KRS PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ REJESTRACJA ZAMIANY STATUTU PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT EBI 10/2019- REJESTRACJA W KRS PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ REJESTRACJA ZAMIANY STATUTU PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 10/2019 Z DNIA 20.05.2019 15:04:13

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 maja 2019 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego drodze emisji 481.590 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz zmiany statutu”. O objęciu akcji serii D w Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 6/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Po rejestracji akcji serii D kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.654.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta)akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
o numerach od A/000001 do A/185400,
b) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii
B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500,
c) 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o
numerach od B2/000001 do B2/544100,
d) 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o numerach od C/000001 do C/146410.”
e) 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o numerach od D/000001 do D/481590.”.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu Spółki – zmieniono § 5 ust. 2. Statutu:

Treść § 5 ust. 2 przed zmianą:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117. 241 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 1. 172. 410 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć ) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych, Serii
A o numerach od A/000001 do A/185400,
b) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela, Serii B1 o
numerach od B1/000001 do B1/296500,
c) 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji na okaziciela, Serii B2 o numerach od
B2/000001 do B2/544100.
d) 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela Serii C o
numerach od C/000001 do C/146410”

Treść § 5 ust. 2 po zmianie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.654.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii
A o numerach od A/000001 do A/185400,
b) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii
B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500,
c) 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o
numerach od B2/000001 do B2/544100,
d) 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o numerach od C/000001 do C/146410.”.
e) 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o numerach od D/000001 do D/481590.”

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów