Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 17/02/2023 20:12

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2023 – PODSUMOWANIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G ORAZ AKCJI SERII H – UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO SPÓŁKI NR 24/2022 Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2023 – PODSUMOWANIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G ORAZ AKCJI SERII H – UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO SPÓŁKI NR 24/2022 Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2023 Z DNIA 17-02-2023 20:12

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., niniejszym przedstawia informacje uzupełniające podsumowanie przeprowadzonej przez Spółkę oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H [„Akcje”], w zakresie pkt 12 i 13 raportu bieżącego, dotyczących kosztów emisji Akcji.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosła 1 299 579,00 zł, w tym koszty:
a] przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 299 579,00 zł;
b] wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy;
c] sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d] promocji oferty – nie dotyczy.
Rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez sprawozdanie z sytuacji finansowej w pozycji kapitał zapasowy w kwocie 1 171 454,00 zł oraz poprzez sprawozdanie z całkowitych dochodów w kwocie 128 125,00 zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wyniósł 1,35 zł.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów