Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 24/04/2019 09:17

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 5/2019 – DOOKREŚLENIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU – EMISJA AKCJI SERII D

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 5/2019 – DOOKREŚLENIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU – EMISJA AKCJI SERII D

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 5/2019 Z DNIA 24.04.2019 09:17

W nawiązaniu do raportu nr ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. oraz raportu EBI nr 3/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 7. w związku z art. 310 § 2. i § 4. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 6. statutu Spółki złożył oświadczenie, że wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki wynosi 48 159 zł (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych). Dodatkowo Zarząd postanawił dookreślić wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki wskazując, iż wynosi ona 165.400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych).

W związku z dookreśleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki zmienił § 5 ust 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 117.241,10 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 165.400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.172.411 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście) akcji i nie więcej niż 1.654.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

185 400,00 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A/000001 do A/185400,
296 500,00 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500,
544 100,00 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela, serii B2 o numerach od B2/000001 do B2/544100,
146 410,00 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C/000001 do C/146410,
nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 481 590,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D/000001 i nie więcej niż do D/481590.”
nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.654.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

185 400,00 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A/000001 do A/185400,
296 500,00 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500,
544 100,00 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od B2/000001 do B2/544100,
146 410,00(sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C/000001 do C/146410,
481 590,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D/000001 do D/481590.”.

Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów