Periodic reports (PL)
Announcement date: 30/04/2024 17:09

RAPORT ESPI RR 2023 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2023

RAPORT ROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2023

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2023-04-30

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody z działalności operacyjnej 20 526 13 502 4 533 2 880
II. Koszty działalności operacyjnej razem 47 476 38 297 10 484 8 169
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -31 718 -24 629 -7 004 -5 253
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -35 694 -25 603 -7 882 -5 461
V. Zysk (strata) netto -35 694 -25 603 -7 882 -5 461
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 262 -17 387 -5 137 -3 709
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 391 15 345 86 3 273
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 218 -1 876 5 348 -400
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 1 346 -3 918 297 -836
X. Średnia ważona liczba akcji 3 189 474 2 254 000 3 189 474 2 254000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -11,19 -11,36 -2,47 -2,42
WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
XII. Aktywa / Pasywa razem 22 738 33 009 5 229 7 038
XIII. Aktywa trwałe 1 138 8 838 262 1 884
XIV. Aktywa obrotowe 21 600 24 171 4 968 5 154
XV. Kapitał własny 1 893 18 297 435 3 901
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 844 14 712 4 794 3 137
XVII. Zobowiązania długoterminowe 12 852 1 877 2 956 400
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 206 12 834 1 657 2 737
 
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 3 327 812 2 254 000 3 327 812 2 254000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,59 8,12 0,14 1,73
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1] Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2023 – 31.12.2023:  zł
– za okres 01.01.2022 – 31.12.2022:  zł
2] Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31.12.2023:  zł
– na dzień 31.12.2022:  zł

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers