Periodic reports (PL)
Announcement date: 31/03/2023 17:09

RAPORT ESPI RR 2022 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2022

RAPORT ROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2023-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody z działalności operacyjnej 13 502 18 033
2 880
3 939
II. Koszty działalności operacyjnej razem 38 297
28 492
8 169
6 224
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-24 629
-10 482
-5 253
-2 290
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-25 603
-11 765
-5 461
-2 570
V. Zysk (strata) netto
-25 603
-11 765
-5 461
-2 570
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 387
-24 035
-3 709 -5 251
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 345
-28 478
3 273 -6 221
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 876
49 735
-400
10 865
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -3 918 -2 778 -836 -607
WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
X. Aktywa / Pasywa razem
33 009
47 190
7 038
10 260
XI. Aktywa trwałe
8 838
4 175 1 884 908
XII. Aktywa obrotowe
24 171
43 015 5 154
9 352
XIII. Kapitał własny
18 297
39 486
3 901
8 585
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 712 7 704 3 137 1 675
XV. Zobowiązania długoterminowe
1 325
2 155
283
468
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe
13 387
5 549
2 854
1 206
 
XVII. Średnia ważona liczba akcji
2221123
2221123
2221123 2221123
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -11,53
-5,30
-2,46 -1,16
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 2254000 2254000
2254000
2254000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,24 17,78 1,76 3,87
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1] Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2022 – 31.12.2022: 4,6883 zł
– za okres 01.01.2021 – 31.12.2021: 4,5775 zł
2] Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31.12.2022: 4,6899 zł
– na dzień 31.12.2021: 4,5994 zł

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers