Periodic reports (PL)
Announcement date: 31/03/2022 17:09

RAPORT ESPI RR 2021 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2021

RAPORT ROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2022-03-31

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży 18 033 16 659
3 939
3 723
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 492
28 315
6 224
6 329
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-10 482
-11 554
-2 290
-2 582
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-11 765
-11 756
-2 570
-2 627
V. Zysk (strata) netto
-11 765
-11 756
-2 570
-2 627
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 035
-1 353
-5 251 -302
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 478
-561
-6 221 -125
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe
49 735
-3 051
10 865
-682
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -2 778 -4 965 -607 -1 110
WYBRANE POZYCJE BILANSOWE
X. Aktywa / Pasywa razem
47 190
18 942
10 260
4 105
XI. Aktywa trwałe
4 175
5 904 908 1 279
XII. Aktywa obrotowe
43 015
13 038 9 352
2 825
XIII. Kapitał własny
39 486
-2 887
8 585
-626
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 704 21 829 1 675 4 730
XV. Zobowiązania długoterminowe
2 155
3 828
468
830
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe
5 549
18 000
1 206
3 901
XVII. Średnia ważona liczba akcji
2 221 123
1 654 000 2 221 123 1 654 000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
-5,30
-7,11
-1,16 -1,59
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000
1 654 000
2 254 000
1 654 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 17,78 -1,75
3,87
-0,38
 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1] Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2021 – 31.12.2021: 4,5775 zł
– za okres 01.01.2020 – 31.12.2020: 4,4742 zł
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (I-V) oraz rachunku przepływów pieniężnych (VI-IX) prezentowane w tys. zł i tys. EUR za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 i 31.12.2020.
2] Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31.12.2021: 4,5994 zł
– na dzień 31.12.2020: 4,6148 zł
Wybrane pozycje bilansowe (X-XX) prezentowane w tys. zł i tys. EUR wg stanu na dzień 31.12.2021 i 31.12.2020.

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers