Periodic reports (PL)
Announcement date: 15/11/2022 17:10

RAPORT ESPI Q 3/2022 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2022

RAPORT KWARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 3/2022

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2022-11-15

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
01.01.2022-30.09.2022 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2021-30.09.2021
I. Przychody z działalności operacyjnej 9 702 10 237 2 030 2 184
II. Koszty działalności operacyjnej razem 27 088 20 923 5 668 4 463
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (17 327) (10 684) (3 626) (2 279)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (18 443) (11 072) (3 859) (2 362)
V. Zysk (strata) netto (18 443) (11 072) (3 859) (2 362)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 290) (18 479) (2 572) (3 942)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 303 (586) 4 876 (125)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 517) 49 303 (317) 10 517
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 9 496 30 237 1 987 6 450
Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021
X. Aktywa / Pasywa razem 30 260 47 190 6 214 10 260
XI. Aktywa trwałe 5 400 4 175 1 109 908
XII. Aktywa obrotowe 24 860 43 015 5 105 9 352
XIII. Kapitał własny 24 344 39 486 4 999 8 585
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 916 7 704 1 215 1 675
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 822 2 155 374 468
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 094 5 549 841 1 206
XVII. Średnia ważona liczba akcji 2 254 000 2 210 044 2 254 000 2 210 044
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (8,18) (5,01) (1,71) (1,07)
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000 2 254 000 2 254 000 2 254 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,80 17,87 2,22 3,88
Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1] Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2022 – 30.09.2022: 4,7787 zł
– za okres 01.01.2021 – 30.09.2021 4,6880 zł
2] Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 30.09.2022: 4,8698 zł
– na dzień 31.12.2021: 4,5994 zł

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

REPORT CONTENT

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers